หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมกระบวนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ วิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ ช่วงการผลิต และแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04161 วิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงาน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายเนื้อหา ในเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จำแนกลำดับขั้นการปฎิบัติงาน ตามคู่มือ

04162 ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

1.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้
2.ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
3.พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

04163 ตรวจสอบชิ้นงานเและบรรจุภัณฑ์ ช่วงการผลิต

1.ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นด้วยสายตาเทียบกับชิ้นงานตัวอย่าง (รูปร่าง สี)
2. ตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น ตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. บรรจุชิ้นงานหรือจัดเก็บตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

04164 แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต

1.วิเคราะห์รูปแบบข้อบกพร่องของชิ้นงานเทียบกับมาตรฐานได้
2. แก้ไขชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 3. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0411 ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต 0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง 0415 ปฏิบัติงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน 2.การปฏิบัติการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมการตรวจสอบชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงาน ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือตามที่สถานประกอบการกำหนด
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบชิ้นงาน และการบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ สามารถปรับปรุง พัฒนาขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2.ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นด้วยสายตาเทียบกับชิ้นงานตัวอย่าง อาทิเช่น รูปร่าง สี ตามข้อกำหนดสามารถบรรจุชิ้นงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตรูปแบบข้อบกพร่องของชิ้นงานเทียบกับมาตรฐาน แก้ไขชิ้นงานเบื้องต้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน วิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เรื่องมือประเมิน ตรวจสอบชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน