หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจสอบวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการสุญญากาศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04121 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต

1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์ประเภทของวัสดุ
2. จำแนกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง
4. เบิกจ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง

04122 ตรวจสอบวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ

1.ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้นของวัตถุดิบ(ชนิด ขนาด น้ำหนัก สี) ต้องตรงตามใบสั่งการผลิต
2.ตรวจสอบปริมาณที่เพียงพอ ของวัตถุดิบตามจำนวนในใบสั่งผลิต
3.คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดการตรวจสอบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ 2. ปฏิบัติการตรวจสอบวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการปฏิบัติ การเตรียมวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ 2. มาตรฐานคุณภาพในการทำงาน 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรายงานการปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. เอกสารการเบิกจ่ายวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิต 4. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานตามใบสั่งการผลิต และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมวัตถุดิบ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และติดตั้งวัตถุดิบ หรือข้อ กำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ 3. ผู้เข้ารับการประเมินควบคุมสภาพแวดล้อมสุขอนามัยของหน่วยการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้อย่างถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. จำแนกวัตถุดิบที่ใช้ตามรายละเอียดใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบวัตถุดิบ ตามคุณลักษณะเบื้องต้น อาทิเช่น ชนิด ขนาด น้ำหนัก สี ตรงตามใบสั่งผลิตสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินตรวจสอบวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ 3. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 4. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต