หน่วยสมรรถนะ

จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบร่วมวางแผนในการออกแบบและประเมินและรายงานผลการออกแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05451 ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3.สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

05452 ร่วมวางแผนในการออกแบบ

1.จัดเตรียมข้อมูลในการร่วมวางแผนการออกแบบ
2. อธิบายหลักการในการวางแผนการออกแบบ

05453 ประเมินและรายงานผลการออกแบบ

1.สรุปผลการออกแบบได้
2. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุง
3. รายงานผลการออกแบบเชิงข้อมูลสถิติต่อผู้บังคับบัญชา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0541 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0542 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0543 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0544 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 2. ร่วมวางแผนในการออกแบบ 3. ประเมินและรายงานผลการออกแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดทำข้อมูลทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลลักษณะเฉพาะหรือแบบงานของผลิตภัณฑ์ จำนวนการสั่งซื้อ แผนการสั่งซื้อเพื่อวางแผนความพร้อมสายการผลิต ข้อมูลข้อกำหนดด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า เป็นต้น และผู้ประเมินพิจารณาวิธีการ แนวทางในการสื่อสารเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ผู้ประเมินตรวจประเมินความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการจำแนบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการให้ผู้เข้ารับการประเมินเสนแนวทางในการป้องกันความสับสนของพนักงานเมื่อมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พิจารณาทักษะในการรายงานผลการออกแบบเชิงข้อมูลสถิติ ซึ่งผู้ประเมินอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน หรือ KPI ของผู้เข้ารับการประเมินได้ หรือตัวอย่างสรุปผลการดำเนินการด้านการออกแบบ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบได้ 2. ร่วมวางแผนในการออกแบบได้ 3. ประเมินและรายงานผลการออกแบบได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลลักษณะเฉพาะหรือแบบงานของผลิตภัณฑ์ จำนวนการสั่งซื้อ แผนการสั่งซื้อเพื่อวางแผนความพร้อมสายการผลิต ข้อมูลข้อกำหนดด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า เป็นต้น และผู้ประเมินพิจารณาวิธีการ แนวทางในการสื่อสารเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ผู้ประเมินตรวจประเมินความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการจำแนบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการให้ผู้เข้ารับการประเมินเสนแนวทางในการป้องกันความสับสนของพนักงานเมื่อมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พิจารณาทักษะในการรายงานผลการออกแบบเชิงข้อมูลสถิติ ซึ่งผู้ประเมินอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน หรือ KPI ของผู้เข้ารับการประเมินได้ หรือตัวอย่างสรุปผลการดำเนินการด้านการออกแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวางแผนการผลิต สินค้าคงคลัง ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น “ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนในการออกแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการประเมินและรายงานผลการออกแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน