หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต ปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ จัดเตรียมเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
2. อธิบายรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งผลิตได้
3. เบิกจ่ายวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต
4. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้น

05112 ปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ

1.ปรับอุณหภูมิสำหรับปรับสภาพของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2.ปรับเวลาสำหรับปรับสภาพของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง
3. ปรับสีของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง

05113 จัดเตรียมเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

1.เตรียมเศษเหลือใช้ในการผลิตที่เหมาะสมตามสัดส่วนที่ระบุในใบสั่งผลิต
2. กำหนดปริมาณที่เหมาะสมของเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถการอ่าน พูด และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. สามารถระบุชนิดของวัตถุดิบ 3. สามารถอธิบายรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งผลิต 4. สามารถระบุคุณภาพของวัตถุดิบ 5. วิธีการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ 6. สัดส่วนปริมาณของเศษเหลือใช้ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ในกระบวนการลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. ระบุชื่อของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง 3. การจำแนกชนิดของวัตถุดิบ 4. การระบุข้อบ่งชี้คุณภาพของวัตถุดิบ 5. เลือกสภาวะการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ 6. กำหนดเวลาสำหรับการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ 7. เลือกวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ที่เหมาะสม 8. กำหนดปริมาณเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ การระบุชื่อของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง การจำแนกชนิดของวัตถุดิบ การระบุข้อบ่งชี้คุณภาพของวัตถุดิบ เลือกสภาวะการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ กำหนดเวลาสำหรับการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ เลือกวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ที่เหมาะสม กำหนดปริมาณเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะที่สามารถระบุชนิดของวัตถุดิบ สามารถอ่านใบสั่งการผลิต สามารถระบุคุณภาพของวัตถุดิบ วิธีการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ สัดส่วนปริมาณของเศษเหลือใช้ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ในกระบวนการลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ การระบุชนิดของวัตถุดิบสำหรับงานอัดรีดผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต คุณลักษณะของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ข้อกำหนดของสภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนงานอัดรีด และเครื่องจักรในการปรับสภาพของวัตถุดิบ กรรมวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิต และเครื่องมือในการจัดเตรียมเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิต การกำหนดปริมาณของเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตชิ้นงานอัดรีด
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ การระบุชื่อของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง การจำแนกชนิดของวัตถุดิบ การระบุข้อบ่งชี้คุณภาพของวัตถุดิบ เลือกสภาวะการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ กำหนดเวลาสำหรับการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ เลือกวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ที่เหมาะสม กำหนดปริมาณเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะที่สามารถระบุชนิดของวัตถุดิบ สามารถอ่านใบสั่งการผลิต สามารถระบุคุณภาพของวัตถุดิบ วิธีการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ สัดส่วนปริมาณของเศษเหลือใช้ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. สามารถอ่านรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งผลิตได้ 3. สามารถเบิกจ่ายวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 4. สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้น 5. สามารถปรับอุณหภูมิสำหรับปรับสภาพของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง 6. สามารถปรับเวลาสำหรับปรับสภาพของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง 7. สามารถปรับสีของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง 8. สามารถกำหนดวิธีการเตรียมเศษเหลือใช้ในการผลิตที่เหมาะสม 9. สามารถกำหนดปริมาณที่เหมาะสมของเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิต “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ “คุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้น” หมายถึง วัตถุดิบที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด, วัตถุดิบไม่เปียกชื้น, ชนิดของวัตถุดิบกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, จำนวนวัตถุดิบตรงกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, ลักษณะสีของวัตถุดิบไม่ผิดปกติ, กลิ่นไม่ฉุนผิดปกติ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการปรับสภาพและสีของวัตถุดิบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน