หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องเครื่องอัดรีดสกรูคู่ และแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05131 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด
2.ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. กำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต
4 กำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต

05132 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องเครื่องอัดรีดสกรูคู่

1. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2.กำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต
3.กำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต

05133 แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

1.กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ
2.ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด 2. สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 5. ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด 2. สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 3. สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 4. วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 5. ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ข้อกำหนดของการปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ และสามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ รวมทั้งดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด 2. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวก่อนและหลังปฏิบัติงาน 3. สามารถกำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 4. สามารถกำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 6. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 7. สามารถกำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 8. สามารถกำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 11. สามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 12. สามารถดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน