หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-2-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป จัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ จัดเตรียมประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด จัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table จัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักรไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต
2. เลือกขนาดของเครื่องอัดรีดได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

05122 จัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของได
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได

05123 จัดเตรียมอุปกรณ์ปรับขนาด

1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ปรับขนาด
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด

05124 จัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table

1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibrationtable
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (WaterBath) และชุด Calibration table

05125 จัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit)

1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน

05126 จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต 2. สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 3. สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 4. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได 5. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด 6. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 7. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 8. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต 2. ระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ 3. ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ 4. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได 5. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด 6. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 7. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 8. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต การระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน และมีทักษะที่สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต ระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน สำหรับผลิตชิ้นงานอัดรีดโปรไฟล์และท่อ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต การระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน และมีทักษะที่ที่สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต 2. สามารถเลือกขนาดของเครื่องอัดรีดได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ 3. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป 4. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของได 5. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได 6. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ปรับขนาด 7. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด 8. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 9. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 10. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน 11. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน 12. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 13. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน “ตรวจสอบสภาพความพร้อมของได” หมายถึง การตรวจสอบสภาพของไดให้อยู่ในสภาวะที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบลักษณะภายนอกของได รอยแตก รอยร้าว ความเรียบผิวได สนิม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมอุปกรณ์ปรับขนาด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.5 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.6 เครื่องมือการประเมินจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน