หน่วยสมรรถนะ

สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-5-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ ประเมินผลของกระบวนการอัดขึ้นรูป สรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02551 วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. วิเคราะห์รายงานผลการผลิต
3. เปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้

02552 ประเมินผลการผลิต

1.ประเมินความสามารถในการผลิต
2. วิเคราะห์ผลการผลิตจากข้อมูลทางสถิติ

02553 สรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

1.สรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตอัดขึ้นรูป
2.อนุมัติการดำเนินการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป 0214 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง 0215 ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 0216 จัดการกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0223 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0224 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0225 จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป 0232 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 0233 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 0234 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0243 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0244 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0245 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 0251 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0252 วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถวิเคราะห์รายงานผลการผลิต 2. สามารถเปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ 3. สามารถประเมินความสามารถในการผลิต 4. สามารถวิเคราะห์ผลการผลิตจากข้อมูลทางสถิติ 5. สามารถสรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิต 6. สามารถตัดสินใจในการดำเนินการผลิตกระบวนการอัดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ สามารถประเมินผลความสามารถในการผลิตของกระบวนการอัดขึ้นรูป วิเคราะห์ผลจากข้อมูลทางสถิติ สรุปผลและอนุมัติกระบวนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูปได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ได้ 2. ประเมินผลการผลิตได้ 3. สรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูปได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ สามารถประเมินผลความสามารถในการผลิตของกระบวนการอัดขึ้นรูป วิเคราะห์ผลจากข้อมูลทางสถิติ สรุปผลและอนุมัติกระบวนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูปได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินผลการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการสรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน