หน่วยสมรรถนะ

จัดการกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการดำเนินงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน ระยะเวลา วิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต รวมทั้งจัดทำรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02161 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายแผนการผลิตได้
3. ควบคุมการดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนระยะเวลา

02162 รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป

1.วิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
2. จัดทำรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป 0214 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง 0215 ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมการดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างเหมาะสม 2. รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การดำเนินงานตามแผนการผลิต 2. ขั้นตอนการแก้ปัญหาในระหว่างกระบวนการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการผลิต และมีทักษะในการควบคุมการดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างเหมาะสม รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้ 2. รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการผลิต และมีทักษะในการควบคุมการดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างเหมาะสม รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการผลิต” หมายถึง เอกสารที่ระบุแผนการดำเนินงานในกระบวนการผลิตที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิต, จำนวนที่ต้องผลิต, ลูกค้า, สถานที่ส่งของ, ระยะเวลาในการดำเนินการผลิต กำหนดส่งสินค้า, หมายเลขเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, ชื่อผู้ดำเนินการผลิต เป็นต้น “รายงานปัญหา” หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเกิดปัญหา วันที่เกิดปัญหา เครื่องที่เกิดปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหา ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแผนแก้ไขระยะยาว จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่เกิดปัญหา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน