หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-2-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืด บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืด

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดได้
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืดก่อนการใช้งาน
3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืดหลังใช้งานได้
4. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องเป่ายืดก่อนและหลังการใช้งาน

03312 บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดได้
2. บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดตามแผนที่กำหนดได้

03313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1. อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องเป่ายืดได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืดก่อนและหลังใช้งาน 2. บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องเป่ายืด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาเครื่องเป่ายืด 2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้
  14.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องเป่ายืด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืดก่อนและหลังใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องเป่ายืด วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืดได้ 2. บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องเป่ายืด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืดก่อนและหลังใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องเป่ายืด (ข) คำอธิบายรายละเอียด “คู่มือในการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน “แผนการบำรุงรักษา หรือ ตามแผนที่กำหนด” หมายถึง เอกสารที่ระบุแผนการดำเนินงานในกระบวนการบำรุงรักษาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมายเลขเครื่องจักร ระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา รายการในการตรวจสอบ เป็นต้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากเอกสารตารางการตรวจสอบเครื่องจักร (PM) ของสถานประกอบการนั้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของเครื่องเป่ายืด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน