หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่พัฒนาวิธีการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ แนะนำเครื่องมือ วิธีการสำหรับการพัฒนาการผลิต และจัดอบรมกระบวนการผลิต เช่น หลักการทำงานของเครื่องมือ เทคนิคการใช้เครื่องมือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0121001 ปรับปรุงวิธีการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ประเมินความสามารถในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนและผลการดำเนินงานของสถานประกอบการ
2. เปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ได้ถูกต้องตามแผนที่กำหนด
3. วิเคราะห์สาเหตุของกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ผลผลิตตรงตามแผนได้ถูกต้องตามข้อมูลเอกสารการทำงาน(Check list) และรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักการการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
5. ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้ถูกต้องตามหลักการการผลิต

0121002 แนะนำเครื่องมือและวิธีการสำหรับการพัฒนาการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการการผลิต
2. อธิบายถึงวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการของการผลิต
3. ระบุคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามเทคโนโลยีและวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
4. ให้คำแนะนำในการจัดหาเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามเทคโนโลยีและวิธีการเชิงเทคนิคของการผลิต

0121003 ฝึกอบรมกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือที่ใช้สำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักการของเครื่อง
2. ฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักการของเครื่อง
3. ฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการของกระบวนการผลิต
4. แนะนำเทคนิคในการใช้เครื่องมือสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักการของเครื่อง
5. เสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นได้ถูกต้องตามหลักการของกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวิเคราะห์สาเหตุของกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย 2. การแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตได้ตามหลักการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การให้คำแนะนำในการจัดหาเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามหลักการผลิต 5. การแนะนำเทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนด 6. การปรับปรุงเสนอแนวทางปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการประเมินความสามารถในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ความรู้ทางเทคโนโลยี และเชิงเทคนิคในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. หลักการ และคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ประเมินความสามารถในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และเปรียบเทียบผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ 2. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ และแก้ไขปัญหา 3. ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 4. ให้คำแนะนำในเรื่องเทคโนโลยี วิธีการเชิงเทคนิค การจัดหาเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ 5. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ และกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถประเมินความสามารถในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานในการผลิตได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ผลผลิตตรงตามแผน รวมถึงสามารถปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถให้คำแนะนำในเรื่องเทคโนโลยี วิธีการเชิงเทคนิค การจัดหาเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ รวมถึงสามรถถถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ และกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สาเหตุที่ทำให้กระบวนการผลิตไม่ได้ผลผลิตตรงตามแผน เช่น สาเหตุและความถี่ในการหยุดเครื่องจักร ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ระบบการลำเลียงและระบบหล่อเย็น เป็นต้น 2. ข้อมูลเอกสารการทำงาน (Check list) เช่น ใบสั่งการผลิต แผนผังกระบวนการผลิต ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานกำลังการผลิตตามแผนที่กำหนด เป็นต้น 3. ขั้นตอนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เช่น พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วรอบสกรู กระบวนการให้ความเย็น เป็นต้น 4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น การผสมสารเพิ่มความเป็นเนื้อเดียวกัน การใช้ปฏิกิริยาเคมีในการทำคอมพาวนด์เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น 5. วิธีการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น เทคนิคในการปรับเครื่องมือ/เครื่องจักรเพื่อให้สามารถผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ลื่นไหล ไม่ติดขัด และได้คุณภาพ 6. เครื่องมือสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องเป่าลม อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ เป็นต้น 7. การอบรมเทคนิคและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เทคนิคการผสมเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพกับสารเติมแต่งอื่น เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินพัฒนาวิธีการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินแนะนำเครื่องมือและวิธีการสำหรับการพัฒนาการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินอบรมกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามแผนการผลิต