หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องพับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-073ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเครื่องพับ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  .ผู้ปฏิบัติงานพับที่มีทักษะเฉพาะทาง ช่างพับ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องพับ การปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพับให้พร้อมใช้งาน และถูกต้องกับลักษณะงานที่จะพับ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนด รวมถึงการแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานพับ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  . ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

401021 ปรับตั้งหน่วยควบคุมกลาง

1.1 ปรับตำแหน่งศูนย์ (reset) เครื่องพับก่อนเริ่มงานได้ถูกต้อง
1.2 ควบคุมการทำงานของเครื่องพับโดยปรับตั้งหน่วยควบคุมกลางได้ถูกต้อง

401022 ปรับตั้งหน่วยป้อน

2.1 วางกระดาษที่จะเข้าพับลงบนหน่วยป้อนของเครื่องพับได้ถูกต้อง และเรียบร้อย
2.2 ปรับตั้งกลไกป้องกันกระดาษซ้อนแผ่นได้ถูกต้อง
2.3 ปรับตั้งลมดูดลมเป่าให้เหมาะสมกับชนิดกระดาษ
2.4 ปรับตั้งลูกบอลกดกระดาษให้ทับบนกระดาษที่ป้อนเข้าในตำแหน่งที่เหมาะสม

401023 ปรับตั้งหน่วยพับ

3.1 ปรับตั้งระยะพับที่ตะแกรงพับให้ถูกต้อง (พับขนาน)
3.10 ปรับตั้งใบมีดสับให้พับงานได้ถูกต้อง (พับมุมฉาก)
3.11 ปรับตั้งตำแหน่งมีดสับให้ตรงรอยพับที่ต้องการได้ถูกต้อง
3.12 ปรับตั้งระยะห่างของช่องลูกกลิ้งพับให้สามารถพับงานได้โดยไม่ติดขัด
3.2 ปรับตั้งระยะพับที่ตะแกรงพับตามลำดับต่างๆ ให้ถูกต้องตามขนาดที่ต้องการได้
3.3 ปรับตั้งระยะห่างของลูกกลิ้งพับให้สามารถพับงานได้โดยไม่ติดขัด
3.4 ตรวจสอบระยะพับและระยะห่างของช่องลูกกลิ้งพับในแต่ละลำดับตะแกรงให้ถูกต้อง
3.5 ตรวจสอบงานพับที่ผ่านจากทุกตะแกรงและปรับให้ถูกต้อง
3.6 ตำแหน่งมีดปรุ มีดสลิต ล้อกดเส้น (เมื่อออกจากตะแกรงพับ)
3.7 ปรับตั้งการเปิดหรือปิดล้อกดปรุและตำแหน่งกดปรุ ตามคำสั่งการปฏิบัติงาน
3.8 ปรับตั้งการเปิดหรือปิดล้อมีดสลิตและตำแหน่งการสลิต ได้ถูกต้องตามคำสั่งการปฏิบัติงาน
3.9 เปิดหรือปิดล้อกดเส้น ตำแหน่งการกดเส้น ได้ถูกต้องตามคำสั่งการปฏิบัติงาน

401024 ปรับตั้งหน่วยรับกระดาษ

4.1 ปรับตั้งหน่วยรับกระดาษให้รับกระดาษได้พอดี โดยสภาพกระดาษเรียบร้อย ไม่ยับ ไม่ขาด
4.2 นับมัดและเรียงกระดาษให้เรียบร้อย และพร้อมเพื่อส่งไปทำในงานถัดไป
4.3 เขียนกำกับใบชี้บ่งสถานะงานได้ถูกต้อง
4.4 สรุปรายงานการพับ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพับมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40101 เตรียมวัสดุสำหรับงานพับ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพับ ได้แก่ หน่วยควบคุมกลาง หน่วยป้อน หน่วยพับ และหน่วยรับอย่างถูกวิธี
  2. ความสามารถในการใช้งานเครื่องพับอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
  3. ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการปรับตั้งเครื่องพับได้อย่างเหมาะสม (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องพับ
  2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องพับ
  3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องพับ
  4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพับกระดาษด้วยเครื่องพับ
  5. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพับด้วยเครื่องพับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลของการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพับถูกต้องตามลักษณะงานที่กำหนด
  4. ผลงานพับที่ได้จากปฏิบัติงานพับ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินทักษะการเตรียมเครื่องพับควรระบุประเภทเครื่องพับที่ใช้ทดสอบ และมีคู่มือการใช้เครื่องพับประกอบการทดสอบด้วย
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. การปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน่วยป้อนกระดาษของเครื่องพับ ควรมีการทดสอบวิ่งกระดาษทีละแผ่นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้ง
  2. การปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพับต้องคำนึงถึงระบบป้องกันอันตราย และความปลอดภัยในการปรับตั้งเครื่องพับ โดยศึกษาจากคู่มือการใช้เครื่อง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การเตรียมกระดาษขึ้นหน่วยป้อนวางกระดาษที่จะเข้าพับต้องปรับวางทิศทางกระดาษเข้าพับได้ถูกต้องตามดัมมี่การพับ
  2. การกระทุ้งกระดาษให้แยกตัวกันดีก่อนเรียงซ้อนในหน่วยป้อน เพื่อป้องกันกระดาษซ้อนติดกัน
  3. การปรับหน่วยรับกระดาษทำได้โดยการนำแท่นรับกระดาษไปต่อให้ตรงตามทิศทางกระดาษออก
  และปรับตั้งล้อรับกระดาษออก (ล้อสโลดาวน์) ให้รับกระดาษได้พอดี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
เตรียมเครื่องพับ