หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-160ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารระดับต้น, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบริหารคุณภาพในงานพิมพ์ออฟเซตในทุกขั้นตอน โดยการพัฒนามาตรฐานงานพิมพ์ จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ และจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ออฟเซตที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และลดของเสียในสายการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  หัวหน้าแผนกพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ชุดอนุกรม ISO 9000

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304091 พัฒนามาตรฐานการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนภายในองค์กร

1.1พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพม้วนกระดาษที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
1.2 พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพหมึกพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
1.3 พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพงานพิมพ์วิธีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
1.4พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพงานพับ/ตัดวิธีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
1.5 พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพงานทำแห้งวิธีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

304092 จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ

2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพได้ครบถ้วน
2.2 จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพในงานพิมพ์ที่การใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
2.3 จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ

304093 จัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพ

3.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ครบถ้วน
3.2 พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพในงานพิมพ์ที่มีการดำเนินการได้อย่างประสิทธิภาพ
3.3 จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์หนังสือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในงานพิมพ์ออฟเซต 2. ความสามารถในการจัดทำระบบเอกสารในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ออฟเซต
  3. ความสามารถในการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพในงานพิมพ์ออฟเซต 4. ความสามารถในการจัดฝึกอบรมบุคลากร (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานพิมพ์ ออฟเซต
  2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในงานพิมพ์ ออฟเซต
  4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในระบบ ISO 9000
  5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพในงานพิมพ์ออฟเซต 5. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดฝึกอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพงานพิมพ์ในทุกขั้นตอน
  4. เอกสารที่ใช้ระบบควบคุมคุณภาพในงานพิมพ์
  5. เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ 6. เอกสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพ
บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน