หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-126ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารระดับต้น, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบริหารบุคคลในงานพิมพ์ออฟเซตในทุกขั้นตอน โดยการวิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เพื่อให้บุคลากรในสายการผลิตมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304101 วิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

1.1วิเคราะห์งาน(task analysis)เพื่อกำหนดความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ได้ครบถ้วน
1.2จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน(job description)และคำพรรณนางาน(job specification)ของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ทุกขั้นตอนได้ครบถ้วน
1.3ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ได้อย่างประสิทธิภาพ
1.4 วิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

304102 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

2.1 จัดทำแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรงานพิมพ์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะได้ครบถ้วน
2.2 จัดฝึกอบรมในหลักสูตรงานพิมพ์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะได้ครบถ้วน
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกอบรมในหลักสูตรงานพิมพ์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น และมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์หนังสือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวิเคราะห์งาน(task analysis ในงานพิมพ์
  2. ความสามารถในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน(job description)และคำพรรณนางาน(job specification) ของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการและจัดแผนพัฒนาบุคลากรในงานพิมพ์
  4. ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานพิมพ์
  5. ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรมในงานงพิมพ์
  6. ความสามารถในการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรงานพิมพ์
  7. ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานพิมพ์
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคำพรรณนางาน
  5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
  6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม
  7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม
  8. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน คำบรรยายลักษณะงานและคำพรรณนางานในงานพิมพ์
  4. เอกสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบุคลากรในงานพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน