หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการผลิตงานพิมพ์ในกองการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการผลิตงานพิมพ์ในกองการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารระดับต้น, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผลิตในงานพิมพ์ในทุกขั้นตอน โดยการวางแผนและประสานงานการผลิต การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต เพื่อให้สายการผลิตมีความต่อเนื่อง และการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเสร็จได้ทันตามกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304081 ประสานงานการผลิตในสายการผลิตภายในองค์กร

1.1จัดทำผังการปฏิบัติงานในสายการผลิตและกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานการผลิตในงานพิมพ์ได้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดทำระบบติดตามความก้าวหน้าในสายการผลิตงานพิมพ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

304082 ประสานงานการผลิตในสายการผลิตภายนอกองค์กร

2.1 รวบรวมข้อมูล supply chain ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตของงานพิมพ์ได้ครบถ้วน
2.2 จัดทำระบบติดตามความก้าวหน้าในการสายการผลิตงานพิมพ์ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

304083 วางแผนและควบคุมการผลิตในกองการพิมพ์

3.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณงานพิมพ์ได้ครบถ้วน
3.2 กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานพิมพ์ให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
3.3 นำเสนอแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ในงานพิมพ์
3.4 จัดทำระบบวางแผนและควบคุมการผลิตในงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการจัดทำผังการปฏิบัติงานในสายการผลิต ในงานพิมพ์
  2. ความสามารถในการจัดทำระบบวางแผนและควบคุมการผลิตในงานพิมพ์ 3. ความสามารถในการติดต่อประสานงานการผลิตใน งานพิมพ์
  4. ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานพิมพ์ 5. ความสามารถในการจัดทำแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานพิมพ์ 6. ความสามารถในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานพิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อปุกรณ์ และเครื่องจักรการผลิตในงานพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานพิมพ์
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานพิมพ์
  4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กำลังการผลิตในสายการผลิตในงานพิมพ์
  5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานพิมพ์ 6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารเกี่ยวกับผังการปฏิบัติงานในสายการผลิต ในงานพิมพ์
  4. เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำระบบวางแผนและควบคุมการผลิตในงานพิมพ์
  5. เอกสารเกี่ยวกับการประสานงานการผลิตภายในและภายนอกองค์กร 6. เอกสารแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานพิมพ์ 7. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานพิมพ์
  8. รายงานผลการดำเนินการการผลิตในงานพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - สัมภาษณ์
  - ปฏิบัติให้คณะกรรมการดู
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการผลิตงานพิมพ์ในกองการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
บริหารจัดการผลิตงานพิมพ์ในกองการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน