หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-3-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานผลการออกแบบ รายงานประสิทธิภาพการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นักออกแบบ (Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

501061 เตรียมข้อมูลด้านการตลาด

1.1 เตรียมข้อมูลความต้องการด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายได้
1.2 เตรียมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการด้านลักษณะการนำไปใช้งาน
1.3 เตรียมข้อมูลด้านข้อกำหนดกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
1.4 การเตรียมข้อมูลข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าและกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

501062 เตรียมข้อมูลทางเทคนิค

2.1 เตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุได้ตรงความต้องการของลูกค้า
2.2 เตรียมข้อมูลกระบวนการผลิต การพิมพ์ และการบรรจุให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านสมรรถนะ 50104 ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ข้นพื้นฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. จัดทำรายงานผลการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  2. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์และประเมินผล
  3. เลือกเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. สถิติเบื้องต้น
  2. วิธีการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  รายงานข้อมูลการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินต้องมีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน้างาน มีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  รายงานการออกแบบและประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การแสดงข้อมูลในรุปของกราฟ แผนภูมิ การเขียนคำอธิบายรายงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพงานจริง สภาวะจำลองหรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
จัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน