หน่วยสมรรถนะ

เตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-2-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204011 ตรวจสอบโมแม่พิมพ์กราวัวร์ก่อนการเตรียมผิว

1.1 ตรวจสอบขนาดโมแม่พิมพ์
1.2 ตรวจสอบสภาพผิวโมแม่พิมพ์

204012 เตรียมผิวหน้าโมแม่พิมพ์กราวัวร์

2.1เตรียมน้ำยาชุบแม่พิมพ์
2.2 ชุบนิเกิล และทองแดงให้มีความหนาถูกต้องเหมาะสมตามขนาดที่ต้องการ
2.3 เจียเพื่อปรับขนาดของเส้นรอบวงโมแม่พิมพ์ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
2.4 ขัดผิวหน้าโมแม่พิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐาน

204013 ตรวจสอบคุณภาพหลังเตรียมผิวหน้าโมแม่พิมพ์กราวัวร์

3.1ตรวจสอบเส้นรอบวงโมแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผิวทองแดง
3.3 ตรวจสอบสภาพผิวทองแดง
3.4 ตรวจสอบสภาพผิวนิเกิล

204014 บำรุงรักษาเครื่องจักรในการทำโมแม่พิมพ์

4.1อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องจักรได้
4.2เลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานของเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างต่ำ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์มาอย่างน้อย 1 ปี หรือมีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานด้านการเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การตรวจสอบขนาดโมแม่พิมพ์ 2. การตรวจสภาพผิวแม่พิมพ์ 3. การเตรียมน้ำยาชุบแม่พิมพ์ 4. การเจียผิวโมแม่พิมพ์ 5. การขัดผิวโมแม่พิมพ์ 6. การตรวจสอบเส้นรอบวงโมแม่พิมพ์ 7. การตรวจสอบคุณสมบัติของผิวทองแดง
  8. การตรวจสอบสภาพผิวทองแดง 9. การตรวจสอบสภาพผิวนิเกิล
  10. การใช้เครื่องมือวัด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้เครื่องมือในการวัดขนาดโมแม่พิมพ์
  2. การเตรียมสารละลาย เช่น copper sulphate, sulfuric acid เป็นต้น
  3. การใช้เครื่องเจีย เครื่องขัดผิวโมแม่พิมพ์
  4. การตรวจสอบสภาพผิวทองแดง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. โมแม่พิมพ์ที่ได้จากการเตรียม หรือ ผลจากการสังเกตการณ์ หรือหลักฐานการบันทึกวีดีโอ ในการเตรียมโมแม่พิมพ์
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เตรียมสารละลายที่ใช้ในการชุบโมแม่พิมพ์ เช่น copper sulphate, sulfuric acid เป็นต้น
  2. การกำหนดความหนาของการชุบผิวทองแดง ให้ได้ตามมาตรฐานในการชุบ
  3. การใช้เครื่องเจีย เครื่องขัดผิวโมแม่พิมพ์ และเครื่องมือวัดให้ถูกต้องและปลอดภัย
  4. การตรวจสอบสภาพผิวทองแดงให้สมบูรณ์ ได้แก่ ความเรียบของผิวทองแดง รอยตำหนิของผิวทองแดง ให้อยู่ในสภาพที่นำไปใช้งานต่อได้
  5. การตรวจสอบคุณสมบัติของผิวทองแดงให้ได้ตามมาตรฐาน เช่น ความแข็งของทองแดง ความหนาของทองแดง
  6. การตรวจสอบสภาพผิวนิเกิลให้สมบูรณ์ ได้แก่ ความเรียบของผิวนิเกิล รอยตำหนิของผิวนิเกิล ให้อยู่ในสภาพที่นำไปใช้งานต่อได้
  7. การดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน และการตรวจคุณภาพของเครื่อง และน้ำยาเคมี
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้วิธีการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์