หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-063ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาได้อย่างดี สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ มีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศรวมไปถึงมีทักษะทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนคนอื่นได้ สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเภทต่างๆ เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ และเลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำหลักการยศาสตร์มาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างชำนาญและถูกประเภท วิเคราะห์และเลือกใช้มาตรฐานในการรับรองมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP871 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่ละประเภท

1. สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเภทต่างๆ
2 พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน

AP872 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก
2. มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3 พัฒนา สร้างลูกเล่นเพิ่มประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับการใช้งาน

AP873 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยหลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1. การสร้างภาพร่างเป็นไปตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
2 เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

AP874 ภาพร่างต้องมีการระบุแนวคิดเบื้องต้น

1.ภาพร่างต้องอธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาด ประโยชน์ใช้สอย
2เลือกใช้วัสดุ รูปทรง เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

AP875 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยหลักการยศาสตร์

1. เข้าใจมาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์
2. นำหลักการยศาสตร์มาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างชำนาญและถูกประเภท
3 กำหนดสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งานของทุกเพศ ทุกวัย

AP876 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยแนวคิดการเลือกวัสดุ

1 .เลือกใช้วัสดุและลดต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างชำนาญและถูกต้อง
2. เลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าในการผลิตการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

AP877 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยแนวคิดที่คำนึ่งด้านความปลอดภัย

1.วิเคราะห์และเลือกใช้มาตรฐานในการรับรองมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2 เลือกใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3 ออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อมวลชน

AP878 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยแนวคิดที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม

1. การออกแบบรองเท้าถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
2 วัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสมไม่มีมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ และเลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิเคราะห์และเลือกใช้มาตรฐานในการรับรองมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าใจมาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงาน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - Idea Sketch คือ การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  - หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักการการออกแบบ กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรม 18.2 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้หลักการและกระบวนการในการออกแบบและผลิตในระบบอุตสาหกรรม หลักการบริจัดการองค์กร 18.3 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ หลักการการออกแบบ กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สื่อสารและประสานงาน
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม