หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103RM04.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน

1.1 ข้อมูล และรายละเอียดของแม่พิมพ์
1.2 จำนวนช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยางตามระดับความสามารถ
1.3 รายการเครื่องมือกลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.4 แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระงานทั้งหมดไว้

103RM04.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน และภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

2.1 กำลังความสามารถในการช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง(Fitting and Assembly Capacity)
2.2 รายละเอียดของงานที่ต้องทำการปรับประกอบแม่พิมพ์
2.3 ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

103RM04.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดคน (ช่างปรับประกอบ)
3.2 กำหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.3 กำหนดเป้าหมายเวลา

103RM04.4 การติดตามความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย

4.1 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2 ประชุมติดตาม และรายงานผล
4.3 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
  2. การประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภท และขนาด
  3. การประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
  4. การกำหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  5. การประชุม และติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล
  6. การกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการปรับประกอบแม่พิมพ์ 2. วิธีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
  4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
  5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
  6. วิธีการแก้ปัญหา และการเร่งรัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางโดยพิจารณา จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ กำหนดแนวทางการวางแผน และควบคุม เพื่อการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดยาง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอแผนงาน และผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  .N/A.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน และภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินผลการการติดตามความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน