หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-5-067ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง และสามารถนำข้อบกพร่องของชิ้นงานมาเป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจำเป็น เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101PT07.1 เตรียมข้อมูลในการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

1.1 เตรียมข้อมูล และความต้องการจากลูกค้า
1.2 เตรียมแบบชิ้นงาน

101PT07.2 กำหนดแนวทางการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

2.1 นำข้อมูลที่ได้มา เพื่อวางแผนและควบคุมการออกแบบ

101PT07.3 กำหนดแนวทางการปรับปรุง และแก้ไขแบบชิ้นงานเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

3.1 วิเคราะห์จุดบกพร่องของชิ้นงาน
3.2 ปรับปรุง และแก้ไขแบบชิ้นงานเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบแม่พิมพ์สำเร็จรูป
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเขียนแบบเครื่องกล
  2. การออกแบบแม่พิมพ์
  3. การวางแผน และควบคุมการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมข้อมูล กำหนดแนวทางการปรับปรุงสำหรับการวางแผน และควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. นำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลในการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดแนวทางการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดแนวทางการปรับปรุง และแก้ไขแบบชิ้นงานเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน