หน่วยสมรรถนะ

ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-3-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะ
ในการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
และกระบวนการประกอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนและลักษณะของชิ้นส่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103P02.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนย่อย

1.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2 เตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์

103P02.2 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.1ตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนการประกอบ
2.2กำหนดขั้นตอนการประกอบ
2.3ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
2.4ตรวจสอบชิ้นส่วนหลังการประกอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชิ้นส่วนย่อย
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การประกอบชิ้นส่วน
  2. การเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบ
  3. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  2.
ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2.
แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2.
พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิต ต่าง ๆ เช่น งานกัด งานกลึง
เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  
(ก)
คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบ
  2
.ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปรับแต่งชิ้นส่วนย่อย
ให้สามารถนำไปประกอบกับชุดแม่พิมพ์ฉีดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1
เครื่องมือประเมินเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนย่อย

1)
แบบฟอร์มบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ

2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2
เครื่องมือประเมินประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1)
แบบฟอร์มประเมินผันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ

2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก