หน่วยสมรรถนะ

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-3-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบำรุงรักษาเครื่อง EDM เบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C11.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C11.2 การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM

2.1กำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน
2.2จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.3จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด
2.4การทำโปรแกรมคำสั่ง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่อง
2.5จัดเตรียมวัสดุงาน
2.6จัดเตรียมเครื่องมือวัด

102C11.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM

3.1 จับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่องอีดีเอ็ม
3.2การปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรดและการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
3.3การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผล

102C11.4 การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

102C11.5 การบำรุงรักษาเครื่อง EDM และอุปกรณ์

5.1ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร
5.3ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ2 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
  3. การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM
  4. บำรุงรักษาเครื่อง EDMเบื้องต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุของเล็คโตรด
  2. เครื่อง EDM และอุปกรณ์
  3. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรด
  4. การอ่านแบบเครื่องกล
  5. เครื่องมือวัด
  6. ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่อง EDM
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับเครื่อง EDM
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง EDM
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน การทำโปรแกรมคำสั่งของเครื่อง EDM โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  4. ผู้เข้าประเมินต้องปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโตรดการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโตรด ตรวจสอบ และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
  5. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการ EDM
  6. ผู้เข้าประเมินต้องควบคุมเครื่อง EDM ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง EDM ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. การทำโปรแกรมคำสั่งของเครื่อง EDM โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  3. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องอีดีเอ็ม
  4. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทำงาน
  5. ตรวจสอบขนาด ตามแบบสั่งงาน
  6. ใช้เครื่องมือวัด สำหรับตรวจสอบขนาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่อง EDM และอุปกรณ์ 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องจักรกล
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน