หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-097ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ โดยมีความรู้ในการจำแนกประเภท วิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นส่วนได้ อีกทั้งยังสามารถเตรียม ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงการดูแลรักษา ตลอดจนการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C02.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C02.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

2.1 จำแนกประเภทและวิธีการใช้งานของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน
2.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
2.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

102C02.3 ปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

3.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
3.2 ดำเนินการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่นตะไบ เลื่อยสกัด เป็นต้น

102C02.4 การบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

4.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
4.2 ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
4.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  102C01 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 102C03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
  2. ใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
  3. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
  4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบการปฏิบัติงาน
  5. ใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool) (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือวัด
  2. อุปกรณ์ป้องกันภัยพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  3. เครื่องมือตัด (Cutting Tool)
  4. เครื่องมือพื้นฐานชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ประเมินก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
  2. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยก่อนการลงมือปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 5) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่องเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน