หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-076ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool) โดยมีความรู้เรื่องการกำหนดชนิดและประเภทของเครื่องมือตัด การกำหนดค่ามุมต่างๆ ของมีดกลึง ดอกกัด และดอกสว่านกับงานแต่ละกรรมวิธีการตัดเฉือนเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุงาน และสามารถปฏิบัติงานการลับคมตัดได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความถูกต้องของคมตัด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C05.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C05.2 เลือกใช้เครื่องมือคมตัด

2.1จำแนกชนิดเครื่องมือตัด
2.2 เลือกใช้เครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะชิ้นส่วนที่จะผลิต

102C05.3 การเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานลับคมตัด

3.1 เตรียมเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์ในการลับคมตัดที่เหมาะสมกับการลับคมตัดแต่ละประเภท
3.2 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานลับคมตัด
3.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องลับคม เช่น กรูยึดเครื่อง หน้าล้อหินกระจกนิรภัย แท่นรองรับงาน น้ำหล่อเย็น สวิตซ์ ปิด-เปิดมอเตอร์

102C05.4 การดำเนินการลับคมตัด

4.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
4.2 ใช้เครื่องลับคม
4.3 ลับคมได้ตามกำหนดค่ามุมต่าง ๆ ของดอกสว่าน ดอกกัดและมีดกลึงโดยสามารถกำหนดค่ามุมที่เหมาะสมกับวัสดุงานได้
4.4 ตรวจสอบความถูกต้องของคมตัด

102C05.5 การบำรุงรักษาเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทำความสะอาดเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  102C02 ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ 102C03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 102C04 ใช้เครื่องมือวัดละเอียด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. กำหนดชนิดและประเภทของเครื่องมือตัดกับงานแต่ละกรรมวิธีการตัดเฉือน
  2. กำหนดค่ามุมต่าง ๆ ของมีดกลึง และดอกสว่านโดยสามารถกำหนดค่ามุมที่เหมาะสมกับวัสดุงาน
  3. ลับคมตัด
  4. ล้างหน้าหินเจีย
  5. เลือกใช้สารหล่อเย็นให้สอดคล้องกับวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด และวัสดุงาน
  6. ปรับองค์ประกอบของตัวแปรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน
  7. ใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดละเอียด ได้ถูกวิธี
  8. เก็บ การบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ลับคม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. กระบวนการตัดเฉือน
  2. ตัวแปรและเงื่อนไขในงานกลึง งานกัด งานเจาะ และงานเจีย
  3. การเลือกใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน และเครื่องมือวัดละเอียด
  4. เครื่องมือตัดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล
  5. เครื่องมือตัดแบบอินเสิร์ต
  6. เครื่องเจีย หินเจีย และงานลับเครื่องมือตัด
  7. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้เครื่องเจีย
  8. การบำรุงรักษาเครื่องเจีย
  9. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจีย
  10. สารหล่อเย็น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  2. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องลับคมตัดชนิดManual
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือตัด
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องลับคมตัดก่อนการปฏิบัติงาน
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของคมตัด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ใช้เครื่องลับคมตัดได้อย่างถูกวิธี
  2. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยก่อนการลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานลับคมตัด 1.) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4เครื่องมือประเมิน ดำเนินการลับคมตัด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่องลับคมตัด 1.) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)
เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน