หน่วยสมรรถนะ

ระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ระบุรายละเอียดของแบบด้วย ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการใช้คำศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่างๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101C01.1 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่างๆ

1.1 อ่านพูด และเขียนคำศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ใช้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการ ต่าง ๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่าง ๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการคำถาม
  2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานจากการสอบสัมภาษณ์
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

คำศัพท์เฉพาะ หมายถึง คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่างๆ ของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์หรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่างๆ

1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ หรือ

2) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน