หน่วยสมรรถนะ

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าเงื่อนไขในการทำงาน การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน ดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C06.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C06.2 กำหนดขั้นตอนในการทำงานกลึง

2.1 ศึกษารายละเอียดจากแบบงาน
2.2กำหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกลึง
2.3การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม

102C06.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง

3.1 ตรวจสอบเครื่องกลึงและอุปกรณ์
3.2 จับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
3.3 ปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
3.4 ปฏิบัติงานกลึง

102C06.4 การตรวจสอบ

4.1ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด

102C06.5 การบำรุงรักษาเครื่องกลึงและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทำความสะอาดเครื่องกลึงและอุปกรณ์
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกลึงและอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  102C01 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 102C02 ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ 102C03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 102C04 ใช้เครื่องมือวัดละเอียด 102C05 เลือกใช้เครื่องมือตัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  3. ใช้เครื่องกลึง เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
  4. ปรับตั้งเงื่อนไขในการกลึง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. กฏความปลอดภัยในการทำงาน
  3. เครื่องกลึง เครื่องมือตัดและอุปกรณ์
  4. การคำนวณเพื่อตั้งเงื่อนไขในงานกลึง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องกลึงแบบ Manual
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับเครื่องกลึง
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง
  3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือตัดได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
  4. ผู้เข้าประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยหัวจับ หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
  5. ผู้เข้าประเมินต้องปรับ-ตั้งค่าเครื่องมืดตัด
  6. ผู้เข้าประเมินต้องควบคุมเครื่องกลึงให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องกลึงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง
  3. เลือกใช้เครื่องมือตัดเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
  4. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทำงาน
  5. ตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน ตามแบบสั่งงาน
  6. ใช้เครื่องมือวัด สำหรับตรวจสอบขนาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนในการทำงานกลึง 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่องกลึงและอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน