หน่วยสมรรถนะ

จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการจำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนคอร์และคาวิตี้ วัสดุที่ใช้ทำโมลด์เบส (Mold Base) วัสดุที่ใช้ทำระบบปลด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102P01.1 จำแนกวัสดุโมลด์เบส

1.1จำแนกวัสดุที่ใช้ทำโมลด์เบส

102P01.2 จำแนกวัสดุคอร์และคาวิตี้

2.1จำแนกวัสดุที่ใช้ทำคอร์
2.2จำแนกวัสดุที่ใช้ทำคาวิตี้

102P01.3 จำแนกวัสดุระบบปลด

3.1 จำแนกวัสดุที่ใช้ทำระบบปลด

102P01.4 จำแนกวัสดุชิ้นส่วนมาตรฐาน

4.1 จำแนกวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101C01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โครงสร้างแม่พิมพ์
  2. วัสดุแม่พิมพ์
  3. กระบวนการฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐาน
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การจำแนกวัสดุจะต้องจำแนกให้ตรงกับมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้สามารถนำขั้นตอนดังกล่าวไปทำการผลิตชิ้นงานได้จริง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน จำแนกวัสดุโมลด์เบส 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือแบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน จำแนกวัสดุคอร์และคาวิตี้ 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือแบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน จำแนกวัสดุระบบปลด 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือแบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน จำแนกวัสดุชิ้นส่วนมาตรฐาน 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือแบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน