หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จากภาพประกอบ โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉายและภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P02.1 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประสานงานกับผู้ออกแบบแม่พิมพ์
1.2 รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ออกแบบแม่พิมพ์

101P02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1เตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3มิติ
2.2เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์
2.4ศึกษาข้อกำหนด พิกัดงานสวม ที่จำเป็นในการเขียนแบบ

101P02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.1เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3.3ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. ใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป
  3. การสื่อสาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  7. การเขียนแบบเครื่องกล
  8. ความเข้าใจในโครงสร้างแม่พิมพ์
  9. งานสวมและพิกัดความความคลาดเคลื่อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อกำหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
  3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน