หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ทั้งแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถ
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Material Lists ได้ถูกต้อง
1.3เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต

101P01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพสามมิติและแบบภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric & DimensionTolerance และอื่นๆจากแบบตามมาตรฐานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
  5.
อ่านแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  4.
การอ่านแบบเครื่องกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2.
ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2.
พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในสมรรถนะนี้
หมายถึงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่างแบบ Under cut
  
(ค)
คำแนะนำ u
  1.
ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด
และมาตรฐานการผลิต
  2.
ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เพื่อนำมาเขียนแบบรายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
  3.
ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้
  
(ง)
คำอธิบายรายละเอียด u
  4.
อ่านแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO
Method - A และ ISO Method – E
  5.
ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด
และมาตรฐานในแบบ
  6.
เข้าใจสัญลักษณ์ตามมาคตรฐานที่กำหนดในแบบ
  7.
เข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2002

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน อ่านองค์ประกอบหลักในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์


2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
หรือ

3) คำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน