หน่วยสมรรถนะ

กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป ควบคุมการทดลองพิมพ์ (Tryout) และปรับแก้เงื่อนไข

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถในการกำหนดอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์ กำหนดอุปกรณ์กระทุ้งกำหนดอุปกรณ์สำหรับจับยึด Die holder ตลอดจนสร้างแบบอุปกรณ์จับยึด และอุปกรณ์กระทุ้งได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101HF08.1 กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป

1.1 กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของชิ้นงาน
1.2 กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของแม่พิมพ์ที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน
1.3กำหนดช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมของแม่พิมพ์และชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนการขึ้นรูป
1.4 กำหนดชนิดของสารหล่อลื่น และส่วนผสมและเวลาในการฉีดสารหล่อลื่นในแม่พิมพ์แต่ละขั้นตอน

101HF08.2 กำหนดเงื่อนไขของเตาที่ใช้ในการให้ความร้อน

2.1 เลือกขนาดคอล์ยให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน
2.2 กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของชิ้นงาน
2.3 กำหนดการวางชิ้นงาน

101HF08.3 กำหนดขั้นตอนและตัวชี้วัดในการทดสอบการทุบขึ้นรูป

3.1 กำหนดเครื่องมือ และตำแหน่งเพื่อทำการวัดอุณหภูมิและขนาด ในขณะที่ชิ้นงานยังร้อนอยู่
3.2 กำหนดความสูงของแม่พิมพ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการทุบขึ้นรูปร้อนตามแบบได้
3.3 วิเคราะห์ Fiberflow ของชิ้นงานหลังการทุบขึ้นรูป

101HF08.4 กำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีชิ้นงานที่ทดลองไม่ได้ตามแบบ

4.1 ระบุข้อบกพร่องที่เกิดกับชิ้นงาน
4.2 ระบุสาเหตุที่เกิดข้อบกพร่อง
4.3 กำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดกับชิ้นงาน

101HF08.5 จัดทำมาตรฐานการทำงานหลังจากทดลองงานได้ตามแบบที่กำหนด เพื่อใช้เป็นคู่มือในการผลิตงาน

5.1 สร้างคู่มือในการผลิตงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีชิ้นงานที่ทดลองไม่ได้ตามแบบ
  4. การจัดสร้างคู่มือ
  5. การสื่อสาร
  6. การทำงานเป็นทีม
  7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  8. การเรียนรู้
  9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปขั้นพื้นฐาน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. การออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. การกำหนดเงื่อนไขของเตาที่ใช้ในการให้ความร้อน
  13. การวิเคราะห์ Fiberflow ของชิ้นงานหลังการทุบขึ้นรูป
  14. การเลือกขนาดคอล์ยให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
  3. คู่มือการผลิตงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดทำมาตรฐานการทำงานหลังจากทดลองงานได้ตามแบบที่กำหนด เพื่อใช้เป็นคู่มือในการผลิตงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการกำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดเงื่อนไขของเตาที่ใช้ในการให้ความร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดขั้นตอนและตัวชี้วัดในการทดสอบการทุบขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีชิ้นงานที่ทดลองไม่ได้ตามแบบ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการจัดทำมาตรฐานการทำงานหลังจากทดลองงานได้ตามแบบที่กำหนด เพื่อใช้เป็นคู่มือในการผลิตงาน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)