หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขนาดของเครื่องฉีด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์ ข้อกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดขนาดของเครื่องฉีด มีทักษะในการกำหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P03.1 เตรียมข้อมูลในการกำหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
1.2 ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์
1.3 ศึกษาข้อกำหนดตัวแปรต่างๆที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

101P03.2 กำหนดขนาดเครื่องฉีดพลาสติก

2.1 คำนวณขนาดแรงปิดแม่พิมพ์(Clamping Force)
2.2 คำนวณปริมาณการฉีดต่อครั้ง(Shot Weight)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. ใช้เครื่องมือกล อุปกรณ์จับยึด เครื่องฉีดพลาสติก
  3. ระบบการทำงานของแม่พิมพ์
  4. การคำนวณแรงปิดแม่พิมพ์ และปริมาณการฉีดต่อครั้ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โครงสร้างแม่พิมพ์
  2. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  3. สมบัติพลาสติก
  4. เครื่องฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เครื่องฉีดพลาสติกในสมรรถนะนี้ครอบคลุมทั้งเครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิกและแบบไฟฟ้า
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
  3. ผู้เข้าประเมินต้องเลือกขนาดเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับ ขนาดชิ้นงาน แม่พิมพ์ และวัสดุที่ใช้ฉีด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. เลือกใช้เครื่องฉีดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น ใช้เครื่องฉีดแบบระบบไฟฟ้าสำหรับงานบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เตรียมข้อมูลในการกำหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 3) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนดขนาดเครื่องฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก