หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือวัดละเอียด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้เครื่องมือวัดละเอียด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ,ไมโครมิเตอร์วัดนอก ,ไมโครมิเตอร์วัดใน ,ไมโครมิเตอร์วัดลึก ,เกจวัดลึก ,บล็อกเกจ ,Feeler Gauge ,นาฬิกาวัด) สามารถจำแนกประเภท วิธีการใช้งาน ทั้งยังสามารถเตรียมงาน ตั้งศูนย์เครื่องมือวัดละเอียด ตลอดจนสามารถบำรุงรักษา และจดบันทึกผลการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C04.1 เตรียมงานเครื่องมือวัดละเอียด

1.1 จำแนกประเภทและวิธีการใช้งานของเครื่องมือวัดละเอียด
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
1.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวัดละเอียด

102C04.2 ดำเนินการวัดละเอียด

2.1 ตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานตรวจสอบชิ้นงานที่จะทำการวัด
2.2 ดำเนินการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
2.3 จดบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดละเอียด

102C04.3 บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียด

3.1 ทำความสะอาดเครื่องมือวัดละเอียด
3.2 เก็บเครื่องมือวัดละเอียดในพื้นที่ที่กำหนด

102C04.4 บันทึกผลการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด

4.1 บันทึกการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด
4.2 รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงข้อบกพร่องของชิ้นส่วนที่วัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  102C01 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน
  2. ใช้ไมโครมิเตอร์ ตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน
  3. ใช้เกจวัดชนิดต่าง ๆ
  4. ใช้นาฬิกาวัด ทำการวัดขนาดและตรวจสอบ
  5. ปรับตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานสากล
  6. ใช้และเก็บรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
  2. ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer)
  3. ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer)
  4. ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometer)
  5. เกจวัดลึก (Bore Gauge)
  6. บล็อกเกจ (Block Gauge)
  7. Feeler Gauge
  8. นาฬิกาวัด (Dial Indicator)
  9. หลักการเบื้องต้นของกระบวนการวัด
  10. มาตรฐานของการวัด
  11. การวัดความขนาน วัดการเยื้องศูนย์ วัดความกลม/ร่วมศูนย์
  12. ความถูกต้อง ความผิดพลาด และความไม่แน่นอน ของการวัด
  13. การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1) แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องมือวัดที่มีสเกลแบบพื้นฐานและตัวเลข
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือวัดละเอียด 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจดบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดละเอียด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
  2. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยก่อนการลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เตรียมงานเครื่องมือวัดละเอียด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน ดำเนินการวัดละเอียด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน บันทึกผลการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน