หน่วยสมรรถนะ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยสามารถระบุประเภท การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถจดบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ชำรุดเสียหายได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C03.1 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

1.1 ระบุประเภทและการใช้งานของอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยของแต่ละประเภท
1.2 เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน
1.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

102C03.2 ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.1ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัยสภาพร่างกาย
2.2ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

102C03.3 บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3.1ดูแลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3.2ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3.3 บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

102C03.4 บันทึกผลการปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4.1บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ชำรุดเสียหาย
4.2รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  102C02 ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
  2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบการปฏิบัติงาน
  3. เลือกใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
  4. ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักความปลอดภัยพื้นฐาน
  2. ข้อกำหนดและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน
  3. ลักษณะของอันตรายที่เกิดจากลักษณะการทำงานที่ไม่เหมาะสม
  4. ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  5. วิธีป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  6. เข้าใจวิธีการใช้มาตรฐานป้าย และสัญลักษณ์ สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
  7. การเลือก การใช้ ประเภทอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  8. วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  9. มาตรฐานขององค์กรและกฏหมายที่กำหนด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการคำถามประกอบการสังเกต 2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องมือพื้นฐาน
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ประเมินก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยก่อนการลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน บันทึกผลการปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2.) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน