หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต

102C01.2 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด และแบบภาพสามมิติตามมาตรฐานได้
2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension &Tolerance และอื่นๆจากแบบตามมาตรฐานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกแบบได้ถูกต้อง
  2. อ่านแบบแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุช่าง
  2. เขียนแบบเครื่องกล
  3. Geometric Dimensioning และ Tolerance

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติงานที่เป็นการอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพื่อการผลิต
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. อ่านแบบแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method - A และ ISO Method – E
  2. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในการผลิต
  3. เลือกใช้วัสดุทำพิมพ์ตามแบบมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่า
  4. ใช้ขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน อ่านองค์ประกอบหลักในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบแม่พิมพ์มาตรฐานสำหรับใช้ประเมินผลการอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบแม่พิมพ์มาตรฐานสำหรับใช้ประเมินการอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน