หน่วยสมรรถนะ

จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถระบุถึงสมบัติที่สำคัญของวัสดุเพื่อจำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102M01.1 ระบุสมบัติหลักที่สำคัญของวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1.1ระบุสมบัติหลักที่สำคัญของวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

102M01.2 จำแนกประเภทวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.1ระบุประเภทของวัสดุทำชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2.2ระบุประเภทวัสดุทำพิมพ์ตามมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101C01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ระบุวัสดุทำพิมพ์ตามมาตรฐานของประเทส๖งๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุช่าง
  2. วัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  3. แม่พิมพ์ปั้มโลหะพื้นฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  วัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในสมรรถนะนี้หมายถึงทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ คือพันช์ ดาย รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เป็นส่วนของโครงสร้าง และตัวเสริมความแข็งแรงในชุดแม่พิมพ์
  
(ก) คำแนะนำu
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถระบุถึงสมบัติที่สำคัญของวัสดุเพื่อจำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. อ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method - A และ ISO Method – E
  2. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในการผลิต
  3. เลือกใช้วัสดุทำพิมพ์ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ระบุสมบัติหลักที่สำคัญของวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน จำแนกประเภทวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 3) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน