หน่วยสมรรถนะ

ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-5-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทำตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม โดยจะครอบคลุมถึง การเลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดปริมาณไฟฟ้าควบคุม การวัด ทดสอบและบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานของวงจรไฟฟ้าควบคุม การวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ชั่นของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป และการวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัยด้วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME425 วัด ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัย

5.1 วัด ทดสอบและบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัย
5.2 วัด ทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัย
5.3 วัด ทดสอบและบันทึกความต้านทานด้วยความปลอดภัย

ME424 วัด ทดสอบและบันทึกปริมาณไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ชั่นของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป

4.1 วัด ทดสอบและบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ชั่นของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป
4.2 วัด ทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ชั่นของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป

ME423 วัด ทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าควบคุม

3.1 วัดทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟ้าควบคุมแบบกระแสตรง
3.2 วัดทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟ้าควบคุมแบบกระแสสลับ

ME422 วัด ทดสอบและบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าควบคุม

2.1 วัดทดสอบ และบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมกระแสตรง
2.2 วัดทดสอบ และบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมกระแสสลับ

ME421 เลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดปริมาณไฟฟ้าควบคุม

1.1 เลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุม
1.2 เลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดกระแสไฟฟ้าควบคุม
1.3 เลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดค่าความต้านทาน
1.4 การดูแลเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดปริมาณไฟฟ้าควบคุมให้พร้อมใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - อ่านและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
  - อ่านและเข้าใจความหมายของการต่อเชื่อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
  - เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าควบคุม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณต่างๆของระบบไฟฟ้าควบคุม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ทฤษฎีไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
  - ทฤษฎีไฟฟ้าเครื่องมือวัดไฟฟ้าควบคุม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าควบคุม
  - ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
  - ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าเครื่องมือวัดไฟฟ้าควบคุม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents) (ข) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - อ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
  - เลือกใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าควบคุม
  - วัด ทดสอบ และบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าควบคุม ii) สถานที่ทำงาน (work site) - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม ได้แก่ มัลติมิเตอร์ คลิปแอมป์ ออสซิลโลสโคป ฯลฯ iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบวงจรไฟฟ้ากำลัง
  - คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ากำลัง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.6 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน