หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ZZZ-4-070ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของเฟืองกับเพลา การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) การทดสอบและปรับตั้งการทำงานของบอลสกรู (ball screw) และการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ME636 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น

6.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันได้
6.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งระบบหล่อลื่นด้วยจาระบีได้

ME635 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของบอลสกรู (ball screw)

5.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าRun out ของบอลสกรู (ball screw) ได้
5.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าระยะรุนของบอลสกรู(ball screw) ได้
5.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าBacklash ของบอลสกรูได้

ME634 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide)

4.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งความขนานของรางเลื่อนสำเร็จรูป(Linear Guide) ได้
4.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งความตรงของรางเลื่อนสำเร็จรูป(Linear Guide) ได้

ME633 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของมูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต

3.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งความตึงของสายพานได้
3.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งความตึงของโซ่ได้

ME632 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของเฟืองกับเพลา

2.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าBacklash ของเฟืองได้

ME631 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม

1.1 สามารถทดสอบและปรับตั้งค่าพรีโหลดของการประกอบลูกปืนได้
1.2 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวมโดยการวัดอุณหภูมิของลูกปืนได้
1.3 สามารถทดสอบและปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวมโดยการวัดการสั่นสะเทือนได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะการอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา การประกอบของเฟืองกับเพลา การประกอบของลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การประกอบของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) การประกอบของบอลสกรู (ball screw) การประกอบของ คัปปลิ่งแบบต่างๆและการประกอบของระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกล
  - ความรู้ของชิ้นส่วนมาตรฐานทางกล ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง ลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่งและระบบหล่อลื่น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการทดสอบและปรับตั้งตลับลูกปืน
  - ทักษะการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของรางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide)
  - ทักษะการทดสอบและปรับตั้งการทำงานของบอลสกรู (ball screw)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้ในการวัดความอุณหภูมิของตลับลูกปืน
  - ความรู้ในการวัดการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - Portfolio (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการวัดความอุณหภูมิของตลับลูกปืน
  - ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการวัดการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกตการจำลองการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำ
  ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน (work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
(ก) คำอธิบายรายละเอียด i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  - ตรวจสอบการทำงานของของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) บอลสกรู (ball screw) และระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
  - ปรับตั้งการทำงานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต รางเลื่อนสำเร็จรูป (Linear Guide) บอลสกรู (ball screw) และระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องมือช่างกลทั่วไป iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  - แบบสั่งงานในการประกอบชิ้นส่วนทางกล
  - คู่มือการใช้งานเครื่องมือกลทั่วไป
  - ข้อระบุทางด้านเทคนิคในด้านการปรับตั้งการทำงานของชิ้นส่วนทางกล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.6 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมคำ หรือ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน