หน่วยสมรรถนะ

ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง ทดสอบความแม่นยำของหุ่นยนต์ ปรับตั้งความแม่นยำทางกล ปรับชดเชยความแม่นยำทางไฟฟ้าซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญที่จะทำให้ระบบการทำงานได้ปกติ ซึ่งเป็นสมรรถนะร่วมที่สำคัญของอาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์และช่างระบบหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพช่างระบบหุ่นยนต์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02121 ทดสอบความแม่นยำของหุ่นยนต์

1.1 อ่านค่าพิกัดปรับตั้งชิ้นส่วนทางกลได้
1.2 บอกวิธีวัดหาค่าความผิดพลาดชิ้นส่วนทางกลได้
1.3 เลือกเครื่องมือวัดตรวจสอบค่าความผิดพลาดชิ้นส่วนทางกลได้
1.4 ตรวจสอบค่าความผิดพลาดชิ้นส่วนระบบทางกลได้
1.5 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดตรวจค่าความผิดพลาดชิ้นส่วนระบบทางกลได้

02122 ปรับตั้งความแม่นยำทางกล

1.1 เลือกเครื่องมือสำหรับปรับตั้งชิ้นส่วนทางกลได้
1.2 ใช้เครื่องมือปรับตั้งชิ้นส่วนทางกลได้
1.3ตรวจสอบการทำงานหลังการปรับตั้งค่าความแม่นยำชิ้นส่วนทางกลในระบบได้
1.4 บอกขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการปรับตั้งชิ้นส่วนทางกลได้
1.5 วิเคราะห์ชิ้นส่วนทางกลเมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องการ

02123 ปรับชดเชยความแม่นยำทางไฟฟ้า

1.1 เลือกพารามิเตอร์สำหรับชดเชยได้
1.2 ปรับพารามิเตอร์ชดเชยและยืนยันผลได้
1.3 บอกความหมายของพารามิเตอร์ชดเชยความแม่นยำชิ้นส่วนทางกลได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0122 ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ 0211 ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน 0222 เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจสอบสภาพชิ้นส่วน 2. ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทดสอบชิ้นส่วนทางกล 3. ทักษะการควบคุมและสั่งงานการทำงานระบบเพื่อการปรับตั้งพารามิเตอร์ 4. การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนหุ่นยนต์ 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์และสืบค้าหาสาเหตุของชิ้นส่วนหุ่นยนต์ 3. ความรู้ด้านการทำงานของระบบทางกลของหุ่นยนต์ 4. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวัดทดสอบชิ้นส่วนระบบทางกลของหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ทดสอบความแม่นยำของหุ่นยนต์ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ปรับตั้งความแม่นยำทางกล 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.3 เครื่องมือประเมิน ปรับชดเชยความแม่นยำทางไฟฟ้า 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์
วางแผนงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม