หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานสอบเทียบและบริหารจัดการงานด้านมวล โดยสามารถบ่งชี้ปัญหาที่เกิดในระบบการวัดและวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหารวมถึงสามารถกำหนดวิธีการปัญหาอย่างเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M5201 สามารถบ่งชี้ปัญหาในระบบการวัดด้านมวล

1. วิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหาได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M5202 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมด้านมวล

1. วิเคราะห์หาวิธีการเพื่อขจัดต้นเหตุของปัญหาและข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวลอย่างน้อย 5 ปี มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ มาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านมวล มีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก การทวนสอบ และการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือรวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. มีความสารถการใช้งานและการดูและรักษามาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือวัดด้านมวล
  2. มีความสามารถการสอบเทียบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
  3. มีความสมารถในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบด้านมวล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการดูและรักษามาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือวัดด้านมวล
   2. ความรู้เรื่องวิธีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
   3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด
   4. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหา หรือ
  2. บันทึกการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ
  3. บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางาน
  ด้านมวล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ปัญหาในระบบการวัด ได้แก่ ปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน และระหว่างการตรวจประเมิน
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปัญหาจากการตรวจประเมิน หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินภายนอกจากหน่วยรับรอง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน สามารถบ่งชี้ปัญหาในระบบการวัด 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน กำหนดวิธีการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมวล