หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมวลแก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทวนสอบและวิเคราะห์ผลความถูกต้องของผลการวัดก่อนออกใบรับรองผลการสอบเทียบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
  h2 style='margin-top:0cm;background:white;vertical-align:baseline' - ISO/IEC 17043 Conformity Assessment -- General Requirements for Proficiency Testing/h2

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M3401 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านมวล

1. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือด้านมวลตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.อธิบายขั้นตอนการสอบเทียบอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. อธิบายข้อมูลแสดงในใบรับรองผลการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M3402 สามารถประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้านมวล

1. ประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการสอบเทียบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักการคำนวณผลการสอบเทียบรวมถึงการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง และการคำนวณผล
  2. วิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก และการคำนวณผล
  3. การประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบเครื่องชั่ง
  4. การประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องชั่งและการคำนวณผล
  2. ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและการคำนวณผล
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบเครื่องชั่ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
  5. ข้อกำหนดการจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกผลการทวนสอบ หรือ
  2. เอกสารการมอบหมายความรับผิดชอบ
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรับรองผลการสอบเทียบด้านมวลโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การวิเคราะห์และทวนสอบได้แก่ บันทึกข้อมูลสอบเทียบการคำนวณและการประเมินความไม่นอน
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทวนสอบผลการสอบเทียบหมายถึง การตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆวันหมดอายุคุ้มน้ำหนักมาตรฐานความถูกต้องของชื่อ-ที่อยู่ ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
  2. ออกใบรับรองผลสอบเทียบหมายถึง สามารถพิมพ์ใบรับรองผลกรสอบเทียบเพื่อลงนามและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมวล