หน่วยสมรรถนะ

ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานการทวนสอบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเครื่องชั่ง/เครื่องเปรียบเทียบมวลและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมรวมถึงการตรวจสอบระหว่างใช้งานของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M3301 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมวล

1. สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐาน ได้แก่ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.ทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ปฏิบัติตามเกณฑ์ยอมรับตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M3302 ตรวจสอบระหว่างใช้งานด้านมวล

1. การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน ได้แก่ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติตามเกณฑ์ยอมรับตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือด้านมวลการปฏิบัติตามแผนดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. วิธีการทวนสอบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
  2. วิธีการทวนสอบเครื่องชั่งหรือเครื่องเปรียบเทียบมวล
  3. วิธีการทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
   4. วิธีการตรวจสอบระหว่างใช้งานตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
   5. วิธีการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องชั่งหรือเครื่องเปรียบเทียบมวล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เครื่องชั่ง และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกผลการทวนสอบ หรือ
  2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทวนสอบความแม่นยำของมาตรฐานอ้างอิง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เครื่องมือมาตรฐานได้แก่ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
  2. เครื่องมือใช้งานสอบเทียบด้านมวล ได้แก่เครื่องชั่งหรือเครื่องเปรียบเทียบมวลเครื่องวัดสภาวะ n
   แวดล้อม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การทวนสอบหมายถึง การทวนสอบหลังการสอบเทียบเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานและการตรวจสอบระหว่างใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าค่าต่างๆที่วัดยังถูกต้อง
  2. เกณฑ์ยอมรับของการทวนสอบหลังสอบเทียบและเกณฑ์ยอมรับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน อาจเหมือนกันหรือต่างๆ กันก็ได้ขี้นอยู่กับวิธีการที่ใช้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมินทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือใช้งานสอบเทียบด้าน มวล 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมินการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือ ใช้งานสอบเทียบด้านมวล 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล
ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมวลแก่ผู้รับบริการ