หน่วยสมรรถนะ

จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบความถูกต้องการถ่ายโอนข้อมูลผลการสอบเทียบวิธีการแปลผลการสอบเทียบรู้ข้อกำหนดการออกใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐานISO/IEC17025 และ สามารถจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M3201 ทวนสอบผลการสอบเทียบด้านมวล

1. เลือกใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. วิธีแปลผลการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M3202 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล

1.สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกใบรับรองการ สอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025
2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การออกใบรับรองการสอบเทียบตามขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ
  2. การใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง
  3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้ข้อกำหนดการออกใบรับรองการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. เข้าใจขั้นตอนการออกใบรับรอง
  3. ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์
  4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ใบรับรองการสอบเทียบ หรือ
  2. เอกสารมอบหมายงาน หรือ
  3. เอกสารการตรวจสอบ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการอบรม
  2. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับจัดทำรายงานผลการสอบเทียบด้านมวล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. รู้สถิติ และคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  2. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ การถ่ายโอนข้อมูล การพิมพ์ผิด
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ากลางความแปรปรวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
  2. คณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น การปัดเศษ เลขนัยสำคัญ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน ทวนสอบการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2. วิธีการประเมิน จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นกลาง
ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมวล