หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นกลาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นรู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบและการบำรุงรักษาเครื่องมือมาตรฐานเครื่องมือวัด ภายหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ เช่น เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านมวล

1. เลือกใช้ชนิดและชั้นของเครื่องมือมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.การเลือกใช้เครื่องชั่งหรือเครื่องปรับเทียบมวลให้เหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล
4. เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
5. เตรียมความพร้อมเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
6. เตรียมความพร้อมเครื่องชั่งหรือเครื่องเปรียบเทียบมวล
7.กรอกรายละเอียดเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบและเครื่องมือมาตรฐานในแบบบันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M3102 ปฏิบัติการสอบเทียบ

1. ปฏิบัติตามเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M3103 การบันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านมวล

1.บันทึกข้อมูลสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.การคำนวณและใช้เครื่องมือคำนวณ
3.รู้เกี่ยวกับการแก้ค่ามาตรฐานอ้างอิง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการใช้งานและการดูแลรักษาตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่ง และเครื่องมือวัด สภาวะ แวดล้อมก่อนและหลังใช้งานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและการเตรียมความพร้อม
  2. การเตรียมความพร้อมเครื่องชั่ง/เครื่องเปรียบเทียบมวล
  3. การอ่านค่าเครื่องชั่งหรือเครื่องเปรียบเทียบมวล
  4. การเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับตุ้มน้ำหนัก
  5. การใช้เครื่องมือคำนวณ หรือโปรแกรมคำนวณผล
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักชนิดต่างๆ
  2. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องชั่ง/เครื่องเปรียบเทียบมวล รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
  3. วิธีการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ
  4. การบันทึกและใช้เครื่องมือคำนวณผล
  5. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด
  6. ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.บันทึกประวัติการทำงาน หรือ
  2. บันทึกการมอบหมายงาน หรือ
  3. รายงานผลการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติ (On Job Training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง
  2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  3.บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือด้านมวลขั้นกลาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. สอบเทียบเครื่องด้านมวลชั้นกลาง ได้แก่ การสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
  2. ตุ้มน้ำหนักที่สอบเทียบ หมายถึง ตุ้มน้ำหนักทั่วไป และตุ้มน้ำหนักที่ผลิตตามข้อกำหนดมาตรฐาน
  OIML R 111 ตั้งแต่ class M ถึง Class F1
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก ได้แก่ วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน หรือมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้
  2. เครื่องมือมาตรฐาน ได้แก่ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ข้อกำหนดตามมาตรฐาน OIML R 111

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน ปฏิบัติการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.3 วิธีการประเมิน การบันทึกผลและการคำนวณผล 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล