หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-098ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01QS2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01QS2201 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด 5ส

01QS2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนรวมอย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติตามกิจกรรม 5ส 2. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนด 5ส 2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประวัติการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด5ส และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. อุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อมคือ เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย คือ หน้ากาก แว่นตานิรภัย แล้วแต่ลักษณะห้องปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตตามวิธีการที่กำหนด