หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามวิธีการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามวิธีการที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD2 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมการให้สาร ละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องมือมาตรฐาน เช่น เครื่องชั่ง เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม สามารถทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และบันทึกผลการทดสอบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD2201 ใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องชั่งเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

1. รู้จักประเภทของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
2. รู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องมือมาตรฐานเช่น เครื่องชั่งเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

01MD2202 ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องควบคุม การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และบันทึกข้อมูล

1. รู้เกี่ยวกับการอ่านค่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องมือมาตรฐาน เช่น เครื่องชั่งเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม ได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลผลการทดสอบลงในแบบบันทึก ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 2. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่ง เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 3. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า แบ่งเป็น Grounding Resistance และ Chassis Leakage Current 2. การทดสอบเชิงพินิจ แบ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ 10 หัวข้อ 3. การทดสอบการทำงาน แบ่งเป็น Self-Test Battery Air-In-Line และ Free Flow Protection 4. การทดสอบเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น Occlusion pressure alarm และ Flow rate ซึ่งสามารถทดสอบ ได้ 2 เทคนิค คือ แบบชั่ง หรือการใช้ Infusion pump analyzer

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตตามวิธีการที่กำหนด
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจตามวิธีการที่กำหนด