หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือวัดด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้งานเครื่องมือวัดด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เชไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D2101 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านมิติ

1.สามารถเลือกใช้ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถอ่านค่าของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ

1.สามารถบำรุงรักษา ขนย้าย และจัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติพร้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เช่น (ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ เป็นต้น)
  2. การใช้งานและรักษาเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติเช่น เกจบล็อก ออปติคอลพาลาแลล ออปติคอลแฟลต โต๊ะระดับ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
  3. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เช่น (ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ เป็นต้น) รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความถูกต้องตามแผนปฏิบัติงาน
  2. วิธีการเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติให้เหมาะสมกับงานสอบเทียบ รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความถูกต้องตามแผนปฏิบัติงาน
  3. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ใบรับรองการฝึกอบรม
  2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติและเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   เครื่องมือวัดด้านมิติ ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Venire Caliper) ไฮเกจ (Height Gauge) ไดอัลเกจ (Dial Gauge) ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator) เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การดูแลรักษาตามคู่มือ หรือวิธีการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ
  2. เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติขั้นต้น