หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-5-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบและคู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่, เปิดใช้งานระบบและตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ถูกต้องตามขั้นตอน (Setup & Commissioning), ใช้เครื่องมือวัดคุณภาพของสัญญาณ และปรับแต่งค่าของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ได้ตามค่าที่ค่าที่กำหนดหรือค่าที่คำนวณได้และบันทึกและสรุปรายงานผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2153 วิศวกรโทรคมนาคม
  1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20204.04 บันทึกและสรุปรายงานผล

20204.02 เปิดใช้งานระบบและตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ถูกต้องตามขั้นตอน (Setup & Commissioning)

2.1 เปิดอุปกรณ์ให้ทำงานได้ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
2.2 ตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆตามค่าเริ่มต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการติดตั้งหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า
2.3 ปรับแต่งทิศทางของสายอากาศให้ได้ค่าการรับส่งสัญญาณตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเท่าค่าที่ได้จากการคำนวณ

20204.01 อ่านแบบและคู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.1สามารถอ่านแบบและคู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญลักษณ์,ศัพท์ทางเทคนิค,มาตราส่วนที่กำหนดให้เพื่อใช้ในการติดตั้งได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดการถอดแบบระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่กำหนดให้
  2.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงค่าพารามิเตอร์ที่นำออก (Export)มาจากอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งเช่นรูปแบบเอกสาร รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  3.ทักษะการใช้เครื่องมือวัดความแรงของสัญญาณ Power meter, Spectrum analyzer, VSWR meter Propagation Inter modulation measurement และเครื่องทดสอบความแรงของสัญญาณตามระยะทางที่เคลื่อนที่
  4.ทักษะการตั้งค่าที่อุปกรณ์เครื่องรับเครื่องส่งและสายอากาศ
  5.ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานส่งมอบงานที่รวบรวม ได้แก่ ภาพการดำเนินการ,ค่าพารามิเตอร์,ค่าแสดงคุณภาพสัญญาณ,แบบการติดตั้ง,ใบแสดงปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,สัญลักษณ์ทางโยธาที่มีใช้ในแบบ เป็นต้น
  2.ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  3.ความรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  4.ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการทำงานของเครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำการติดตั้ง
  5.ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์(Setup & Commissioning)เครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
  6.มีความรู้เกี่ยวกับสายอากาศ ที่ใช้ในระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำการติดตั้ง
  7.ความรู้ทางภาคทฤษฎีในเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นในการคำนวณความแรงของระดับสัญญาณที่ใช้งาน พิจารณาร่วมกับสถานที่หรือระยะทางที่ติดตั้งเครื่องรับและเครื่องส่ง
  8.ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และ Internet
  9.ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของสายอากาศ
  10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดค่าความแรงของสัญญาณ Power meter/Spectrum Analyzer
  11. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณ
  12. ความรู้ทางภาคทฤษฎีในเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นในการคำนวณความแรงของระดับสัญญาณที่ใช้งาน พิจารณาร่วมกับสถานที่หรือระยะทางที่ติดตั้งเครื่องรับและเครื่องส่ง
  13. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูล spread sheet (excel file, word file)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายการที่ได้จากการถอดจากแบบที่ใช้ในการปฏิบัติ
  2. เอกสารระบุขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์(SET UP / Commissioning)ของอุปกรณ์ที่กำหนดให้
  3. เอกสารส่งงานที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแต่งคุณภาพสัญญาณ
  4. รูปถ่าย หน้าจอ ที่แสดงค่าพารามิเตอร์ที่ทำการติดตั้งของอุปกรณ์ที่กำหนดให้
  5. เล่มเอกสารที่สรุปรวบรวม ภาพการดำเนินการ , ค่าที่แสดงคุณภาพ ,ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ,ค่าแสดงผลจากเครื่องมือวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์จากแบบที่กำหนดให้
  2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ความรู้เกี่ยวกับระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศ สายนำสัญญาณ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1. แบบที่ใช้ติดตั้งและคู่การติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กำหนดให้นั้น ประกอบด้วย
  1.1 สัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,สัญลักษณ์ทางโยธา เป็นต้น
  1.2 ศัพท์ทางเทคนิค ได้แก่ ศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  1.3 มาตราส่วน ได้แก่ มาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  2. คู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายถึงคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้น
  3. ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเปิดใช้งานและลำดับขั้นตอนของการเปิดอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยอุปกรณ์ไม่เสียหายและทำงานได้ปกติ
  4. ทำตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆตามค่าเริ่มต้น ตามคู่มือการติดตั้งหรือข้อมูลที่กำหนดมาให้ได้ครบถ้วน
  5. ทำการตรวจสอบและทดสอบสัญญาณเตือน(Alarm)ที่เกิดขึ้น ตามคุณสมบัติของเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
  6. เครื่องมือวัดคุณภาพของสัญญาณได้แก่ Power meter spectrum analyzer ใช้ทำการวัดค่าความแรงสัญญาณของภาคส่ง โดยแสดงค่ากำลังสัญญาณ (power),Signal to noise ratio (S/N) ใช้ทำการทดสอบคุณภาพสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน และ VSWR meter ใช้ทดสอบค่าการสะท้อนของคลื่น, Propagation Inter modulation measurement ใช้ทดสอบการรบกวนของสัญญาณ,เครื่องทดสอบความแรงของสัญญาณตามระยะทางที่เคลื่อนที่ (Drive test) แสดงผลทางหน้าจอหรือพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาเป็นต้น
  7. ปรับแต่งสายอากาศโดยทำการปรับแต่งมุมของสายอากาศ หรือขยับตำแหน่ง จุดที่ติดตั้ง เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณตามค่าทีเหมาะสมตามที่กำหนดหรือจากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
  8. กำลังของสัญญาณที่เครื่องส่ง จะต้องส่งได้แรงพอที่เครื่องรับ สามารถรับค่าความแรงของสัญญาณ แล้วได้คุณภาพของสัญญาณเหมาะสมที่สุด ตามค่าที่กำหนดหรือจากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
  9. ภาพก่อนดำเนินการติดตั้ง และหลังดำเนินการนั้นจะบันทึกด้วยกล้อง digital จับในส่วนที่สำคัญในขั้นตอนนั้นๆเช่น สภาพพื้นที่ ภาพขณะทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์ สายนำสัญญาณ สายอากาศ เป็นต้น
  10. ค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นการติดตั้งได้ครบทุกขั้นตอนจะบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spread sheet (excel file, word) เช่นค่า กำลังส่งสัญญาณของเครื่องส่ง ค่าความไวในการรับของเครื่องรับ ระดับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เป็นต้น
  11. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spread sheet (excel file, word) เป็นต้น
  12. ค่าที่แสดงจากเครื่องมือวัดได้แก่ ภาพกราฟ , ตารางแสดงค่ากำลัง,ค่า Signal to noise ratio S/N ค่าการสะท้อนกำลังงานที่ขั้วของสายอากาศ เป็นต้น
  13. จัดรวบรวมข้อมูล จากข้อ 1-4 มาจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารส่งมอบงานต้องมีใบสรุปปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงานประกอบด้วย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้ (Training for Knowledge and Skill Transfer)