หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ (Microwave link)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถสำรวจพื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ จัดทำรายงานและนำเสนอได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2153 วิศวกรโทรคมนาคม
  1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20110.02 ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ

2.1 ออกแบบสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบสัญญาณไมโครเวฟทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ตามแผนที่กำหนดไว้
2.2เลือกวัสดุสำหรับการติดตั้งระบบสัญญาณไมโครเวฟทั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างเหมาะสม
2.3ออกแบบการติดตั้งสายอากาศและสายนำสัญญาณได้อย่างเหมาะสม
2.4 ออกแบบระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
2.5กำหนดค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ในระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ(setup/commissioning)ได้อย่างเหมาะสม
2.6ออกแบบสัญลักษณ์หรือข้อความแจ้งเตือน(alarm)ได้อย่างถูกต้อง
2.7กำหนดคุณลักษณะของป้ายสัญลักษณ์(labeling)ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม
2.8เลือกใช้ค่ามาตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งได้เหมาะสมครบถ้วน
2.9เลือกใช้ศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งได้เหมาะสมครบถ้วน

20110.03 จัดทำรายงานและนำเสนอ

3.1 บันทึกภาพก่อนและหลังการจำลองระบบได้ครบถ้วน
3.2 บันทึกค่าพารามิเตอร์ในแต่ละกระบวนการได้ครบถ้วน
3.3บันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน เป็นลายลักษณ์อักษร
3.4บันทึกประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งได้ครบถ้วน
3.5 บันทึกคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้ง
3.6 นำข้อมูลมาจัดทำเป็นแบบและคู่มือสำหรับการติดตั้งได้ครบถ้วน

20110.01 สำรวจพื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ

1.1 จัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดทางกายภาพได้อย่างถูกต้อง
1.2 กำหนดระยะในแผนผังได้อย่างถูกต้อง
1.3 สำรวจแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอ
1.4สำรวจพื้นที่รองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอ
1.5 สำรวจอุณหภูมิของสถานที่ที่จะติดตั้งได้อย่างเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการวางแผนผังแสดงรายละเอียดทางกายภาพ
  2.ทักษะทางด้านแบบการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไมโครเวฟ
  3. ความสามารถในการจัดทำคู่มือประกอบการติดตั้งระบบไมโครเวฟ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมไมโครเวฟ
  2.ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
  3.ความรู้เกี่ยวกับระบบไมโครเวฟ
  4.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ได้แก่ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า , สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ,สัญลักษณ์ทางโยธา เป็นต้น
  5.ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางเทคนิคได้แก่ ศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  6.ความรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนได้แก่ มาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  7. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพเช่น Visio, Autocad เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ภาพร่างแผนผังทางกายภาพ
  2. แบบการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไมโครเวฟ
  3. เอกสารส่งมอบงานที่เคยทำการติดตั้งที่มีการลงนามของผู้รับงานและผู้ส่งงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์หรือผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานติดตั้งระบบไมโครเวฟ
  2. เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ spread sheet ,Auto CAD , Microsoft office และการใช้งาน Photo shop
  3. ผลการสัมภาษณ์
  4. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยการใช้เอกสารทดสอบความรู้ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเอกสารที่บันทึก

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ
  ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1. แผนผังแสดงรายละเอียดทางกายภาพจากข้อมูลพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง ได้แก่ รูปถ่าย แบบร่างแสดงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สิ่งกีดขวาง ลักษณะของเสาอากาศ ความสูงของอาคาร เป็นต้น
  2. ระยะในแผนผังได้แก่ ระยะความยาวของสายนำสัญญาณ มิติของห้อง ความสูงของเสาอากาศ ความสูงของอาคาร เป็นต้น
  3. แหล่งพลังงานไฟฟ้าได้แก่ ระบบไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้า ชุดสำรองไฟฟ้า เป็นต้น
  4. พื้นที่รองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้แก่ ลักษณะของพื้นที่ (พื้นไม้ พื้นปูน) อัตราการรองรับแรงกดทับ เช่น 250 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  5. อุณหภูมิของสถานที่ได้แก่ ภายในห้องต้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เป็นต้น
  6. อุปกรณ์ คือ เครื่องส่ง/เครื่องรับ และแหล่งจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น
  7. วัสดุภายในอาคารได้แก่ Rack, Ladder, Wire way, Bar, Connector, ODF, DDF, Power supply, Battery เป็นต้น และวัสดุภายนอกอาคารได้แก่ Tower pipe, Mounting, clam เป็นต้น
  8. สายอากาศ ได้แก่ Antenna, Reflector, Radio outdoor unit เป็นต้น และสายนำสัญญาณได้แก่ Waveguide, Feeder, RG, Coaxial, Optical Fiber เป็นต้น
  9. ระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้แก่ ระบบสายดิน ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก ระบบควบคุมความชื้นในท่อนำสัญญาณ เป็นต้น
  10. ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์เบื้องต้นได้แก่ ค่าตั้งต้นในการปฏิบัติการของเครื่อง (set up), ค่าอัตราการรับ - ส่ง ของเครื่อง, ค่าเกี่ยวกับอินพุท เอาท์พุทของเครื่อง, ค่าคุณสมบัติที่ให้เครื่องทำตาม (parameter)
  11. สัญลักษณ์และข้อความแจ้งเตือนเบื้องต้นได้แก่ signal error, traffic loss,out door unit fail,equipment fail เป็นต้น
  12. คุณลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ทำป้ายสัญลักษณ์ รูปแบบการจับยึด สี ขนาดและรูปแบบตัวอักษร เป็นต้น
  13. มาตราส่วนที่ใช้ เป็นมาตราส่วนสากล ได้แก่ มาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  14. ศัพท์ทางเทคนิค ได้แก่ ศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  15. ภาพที่เฉพาะเจาะจงในกระบวนการทำงาน ได้แก่ ภาพก่อนการติดตั้ง ระหว่างการติดตั้งและหลังการติดตั้งอุปกรณ์ได้ครบถ้วนถูกต้อง
  16. ค่าพารามิเตอร์ได้แก่ การบันทึกผลในตาราง Spread sheet (Excel files)
  17. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน เป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วนถูกต้องในตาราง Spread sheet (Excel files)
  18. หรือนำผลลัพธ์ออกจากเครื่องมือวัดโดยตรง (Export)
  19. ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดในตาราง Spread sheet (Excel files)
  20. ขนาดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ น็อตขนาด 6 มม. หัวแฉก, ladder ขนาด 200x400 mm. เป็นต้น
  21. แบบและคู่มือสำหรับการติดตั้งในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Auto CAD, Spread sheet, PDF, Visio)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5