หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งบริการ FTTx(Install FTTx Service) ชั้น 3

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-3-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งบริการ FTTx(Install

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถเตรียมการติดตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง และทดสอบคุณภาพบริการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20304.01 เตรียมการติดตั้ง

1.1 ติดต่อลูกค้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ
1.2 สำรวจและกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยทำความตกลงร่วมกับลูกค้า
1.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือได้ถูกต้องและเพียงพอ

20304.02 ติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง

2.1 ติดตั้งอุปกรณ์ONT(Optical Network Terminal)ได้ถูกต้อง
2.2 ติดตั้งอุปกรณ์และตั้งค่าสำหรับบริการต่างๆได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งบริการ
2.3 ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งบริการ

20304.03 ทดสอบคุณภาพบริการ

3.1 ทดสอบคุณภาพสัญญาณตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
3.2 ทดสอบและแนะนำการใช้งานแต่ละบริการตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการกำหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสม
  2.ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์ ONT
  3.ทักษะการติดตั้งบริการบรอดแบนด์
  4. ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
  5. ทักษะการใช้เครื่องมือ PON Power Meter วัดกำลังแสง
  6. ทักษะในการใช้งานบริการบรอดแบนด์ต่างๆ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง
  2.ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านเทคโนโลยี FTTx / PON
  3.ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านบริการบรอดแบนด์
  4.ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบประเมินโดยลูกค้า
  2. ผลงานที่สำเร็จ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน จากการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบผลงานที่แล้วเสร็จ
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน โดยลูกค้า

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เทคนิคและรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางอาจแตกต่างกันไปตามสภาพหน้างาน และมาตรฐานของผู้ให้บริการ
  2. อุปกรณ์ปลายทาง เช่น ONT (Optical Network Terminal), Router, Wireless LAN, Load Balance, IP Camera, IP Set Top Box เป็นต้น
  3. เครื่องมือ เช่น PON Power Meter, Notebook เป็นต้น
  4. ติดตั้งอุปกรณ์ ONT ได้ถูกต้อง ทั้งทางกายภาพและการตั้งค่าต่างๆในอุปกรณ์ ONTเช่น VLAN, PPoE เป็นต้น
  5. ติดตั้งอุปกรณ์และตั้งค่าบริการบรอดแบนด์ต่างๆได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามใบสั่งบริการเช่น บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) บริการโทรศัพท์ (VoIP) บริการทีวี (IPTV) บริการภาพยนตร์ตามสั่ง (VOD) วงจรเช่า (VPN) เป็นต้น
  6. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามใบสั่งบริการ เช่น Wireless LAN, IP Camera, Load Balance, NAS เป็นต้น 7. กำลังแสงทั้งด้านส่งและรับที่จุดก่อนเข้าอุปกรณ์ ONT ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  8. บริการและการประยุกต์ใช้งานของลูกค้าแต่ละราย และแต่ละผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง (Troubleshoot Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 3
ตรวจแก้บริการ FTTx (Troubleshoot FTTx Service) ชั้น 3