หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ (Microwave link)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถรับแจ้ง รวบรวมความผิดปกติของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ความผิดปกติของสื่อสัญญาณไมโครเวฟจากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ดำเนินการแก้ไขเหตุเสียของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟจนสำเร็จลุล่วงบันทึกและสรุปรายงานผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20108.05 บันทึกและสรุปรายงานผล

5.1 ทำการบันทึกภาพก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
5.2ทำการบันทึกค่าพารามิเตอร์ในแต่ละขั้นตอนการติดตั้ง
5.3 ทำการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร
5.4 ทำการจัดเก็บภาพแสดงค่าต่างๆที่ได้จากเครื่องมือวัดในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

20108.04 ดำเนินการแก้ไขเหตุเสียของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟจนสำเร็จลุล่วง

4.1ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขความผิดปกติในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

20108.02 จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ความผิดปกติของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ จากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง

2.1รวบรวมข้อมูลของระบบไมโครเวฟที่จะทำการแก้ไขให้ครบถ้วน
2.2วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติที่ได้จากเอกสารบันทึกรับแจ้งอย่างถูกต้อง
2.3จัดทำแผนการแก้ไขความผิดปกติได้อย่างครบถ้วน

20108.03 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ

3.1เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่จากผลการวิเคราะห์เหตุผิดปกติที่ได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วน
3.2 ทำการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจากเอกสารข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ครบถ้วน

20108.01 รับแจ้งและรวบรวมความผิดปกติของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ

1.1บันทึกข้อมูลความผิดปกติในระบบที่ได้รับแจ้งและ/หรือรายงานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการจัดทำเอกสารบันทึกการแจ้งความผิดปกติของระบบไมโครเวฟ
  2.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงระบุข้อมูลความผิดปกติต่างๆ
  3.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น
  4.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงแผนการแก้ไขความผิดปกติ
  5.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้
  6.ทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง
  7.ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานส่งมอบงานที่รวบรวม ได้แก่ ภาพการดำเนินการ,ค่าพารามิเตอร์,ค่าแสดงคุณภาพสัญญาณ,แบบการติดตั้ง,ใบแสดงปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไมโครเวฟ
  2.ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและสายนำสัญญาณ
  3.ความรู้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  4.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูล spaede sheet (excel file,word file)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการแจ้งความผิดปกติของระบบไมโครเวฟ
  2. เอกสารแสดงการวิเคราะห์เหตุผิดปกติที่ได้รับแจ้ง
  3. เอกสารบันทึกการแก้ไข
  4. รูปถ่ายขณะทำการดำเนินการแก้ไขบำรุงรักษา
  5. รายการอะไหล่ที่ชำรุด
  6. เอกสารแสดงรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้
  7. เล่มเอกสารที่สรุปรวบรวม ภาพการดำเนินการ , ค่าที่แสดงคุณภาพ ,ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ,ค่าแสดงผลจากเครื่องมือวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์
  2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยการใช้เอกสารทดสอบความรู้ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเอกสารที่บันทึก

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ
  ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบที่ได้รับแจ้งและ/หรือรายงานได้แก่ อาการเสียเบื้องต้น สัญญาณเตือน เป็นต้นโดยแจ้งผ่านระบบสื่อสารได้แก่ email, SMS, โทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ข้อมูลได้แก่ การทำงานของอุปกรณ์ คุณลักษณะเฉพาะและค่ามาตรฐานการใช้งาน ขีดจำกัด/ขีดความสามารถการใช้งานขั้นต่ำและสูงสุด รูปแบบการเชื่อมต่อได้แก่ Network Topology, Connectivity, Routing, Mapping,รายชื่อบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานไมโครเวฟ เป็นต้น
  3. อาการและสาเหตุเสียของอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา เช่น ไม่มีสัญญาณออกที่เครื่องส่งหรือกำลังส่งต่ำกว่าค่ามาตรฐาน เป็นต้น และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ที่บำรุงรักษาเช่น เปลี่ยนแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้า หรือหน่วยขยายสัญญาณ ซ่อมแผงวงจร เป็นต้น รวมถึงรวบรวมรายการอะไหล่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความผิดปกติ
  4. แผนการแก้ไขความผิดปกติได้แก่ ขั้นตอนการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และงบประมาณที่ใช้ วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น
  5. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และอะไหล่ ได้แก่ เครื่องมือเข้าหัวคอนเนคเตอร์,Spectrum analyzer, Power meter Power Amplifier, Power supply, สายต่อเชื่อม, หัวคอนเนคเตอร์ เป็นต้น
  6. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ดูแลระบบ หน่วยงานดูแลสถานที่ ผู้อนุมัติแผนดำเนินการ เป็นต้น
  7. ขั้นตอนการแก้ไขความผิดปกติตามแผนได้แก่ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ ตรวจสอบคุณลักษณะของตัวอุปกรณ์ ตรวจสอบพารามิเตอร์หรือการตั้งค่าของตัวอุปกรณ์ ตรวจสอบทางกายภาพของตัวอุปกรณ์สายนำสัญญาณ และสายอากาศ การตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด เป็นต้น
  8. แก้ไขความผิดปกติเช่น แก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า แก้ไขความบกพร่องของสายนำสัญญาณ แก้ไขระบบกำลังส่งสัญญาณของอุปกรณ์ ปรับแต่งมุมการติดตั้งของสายอากาศ เป็นต้น
  9. ระยะเวลาตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งได้แก่ ระยะเวลาในการแก้ไข ระยะเวลาในการทดสอบระบบ
  10. การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์และ/หรือระบบภายหลังการแก้ไขความผิดปกติเช่น คุณภาพการรับส่งสัญญาณ กำลังส่งขาออก ความไวในการรับสัญญาณของเครื่องรับ อัตราการผิดพลาดในการรับส่งข้อมูล เป็นต้น
  11. ภาพก่อนดำเนินการติดตั้ง และหลังดำเนินการนั้นจะบันทึกด้วยกล้อง digital จับในส่วนที่สำคัญในขั้นตอนนั้นๆเช่น สภาพพื้นที่ ภาพขณะทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์ สายนำสัญญาณ สายอากาศ เป็นต้น
  12. ค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นการติดตั้งได้ครบทุกขั้นตอนจะบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spede sheet (excel file,word) เช่นค่า กำลังส่งสัญญาณของเครื่องส่ง ค่าความไวในการรับของเครื่องรับ ระดับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เป็นต้น
  13. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spede sheet (excel file,word) เป็นต้น
  14. ค่าที่แสดงจากเครื่องมือวัดได้แก่ ภาพกราฟ , ตารางแสดงค่ากำลัง,ค่า Signal to noice ratio S/N ค่ าการสะท้อนกำลังงานที่ขั้วของสายอากาศ เป็นต้น
  15. จัดรวบรวมข้อมูล จากข้อ 1-4 มาจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารส่งมอบงานต้องมีใบสรุปปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงานประกอบด้วย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3