หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากฎบัตรของโครงการ (Develop Project Charter)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-7-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากฎบัตรของโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถจัดทำขอบข่ายงานของโครงการ (Generate project statement of work), ระบุและวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ (Identify and Analyze Business Case) และจัดทำกฎบัตรของโครงการ (Create Project Charter) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60101.03 จัดทำกฎบัตรของโครงการ

จัดทำกฎบัตรของโครงการมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน

60101.02 ระบุและวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ

วิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ(BusinessCase) ได้อย่างครอบคลุม

60101.01 จัดทำขอบข่ายงานของโครงการ

1. กำหนดความต้องการของธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2.กำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและผลลัพธ์อย่างชัดเจน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทักษะการบริหารจัดการ (Management skill), ทักษะการต่อรอง (negotiation skill) และ กฎ ระเบียบและมาตรฐาน (standard & regulations) ที่จำเป็น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการกำหนดความต้องการทางธุรกิจ
  2. ความสามารถในการรู้จัก เข้าใจ และวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ
  3. ความสามารถในการทำเอกสารการปฏิบัติงานหรือเอกสารรับรองแสดงถึงการรู้จัก เข้าใจ และวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ
  4. ความสามารถในการทำเอกสารและผลงานการจัดทำกฎบัตรของโครงการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในเชิงการกำหนดความต้องการทางธุรกิจ
  2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
  3. ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์
  4. ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำกฎบัตรของโครงการ
  5. คำนึงถึงความละเอียด/ครบถ้วนในการทำกฎบัตรของโครงการ
  6. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล(Inter-personal communication skill), ความรู้ด้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ความต้องการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการสารสนเทศ
  2. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร MOU, SLA, สัญญากับบุคคลหรือองค์กรภายนอก และเอกสารข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชัดเจน
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีทางธุรกิจ เช่น อุปสงค์ของตลาด ความต้องการขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กร ความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประเด็นทางกม. กฎระเบียบข้อบังคับ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น
  4. จัดทำกฎบัตรของโครงการมีรายละเอียดของครบถ้วนอย่างน้อยตามมาตรฐาน PMI หรือ ISO 21500

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ (Develop Project Management Plan)